Accessibility icon

Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove

Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove obavlja sljedeće poslove:

 • predlaganje mjera za upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem, općih uvjeta za raspisivanje natječaja za prodaju i davanje u zakup i obavljanje drugih poslova u svezi s građevinskim zemljištem,
 • poslovi u svezi turističkog i ostalog građevinskog zemljišta neprocijenjenog u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • vođenje evidencije o građevinskom zemljištu u vlasništvu grada,
 • upravljanje stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu grada, a što podrazumijeva predlaganje odluka o davanju u zakup, odnosno najam poslovnih prostora i stanova, ugovaranje zakupa, odnosno najma za poslovne prostore i stanove, održavanje stambenog fonda, ugovaranje i provedba suvlasničkih odnosa u mješovitom vlasništvu,
 • izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora,
 • davanje koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru,
 • priprema i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih poziva za prodaju ili davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i obavljanje drugih poslova u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
 • vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Grada i Republike Hrvatske,
 • obavljanje geodetskih poslova za potrebe gradske uprave,
 • priprema i vođenje sudskih i upravnih postupaka u svezi gradske imovine,
 • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Mirjana Bratulić Pročelnica 052/805-259 mirjana.bratulic@rovinj-rovigno.hr
2 Irena Gržina Administrativna tajnica 052/805-209 irena.grzina@rovinj-rovigno.hr
3 Nataša Poropat Paliaga Voditeljica Odsjeka za upravljanje imovinom 052/805-231 natasa.poropat.paliaga@rovinj-rovigno.hr
4 Tanja Laginja Voditeljica Odsjeka za geodetske poslove i poljoprivredno zemljište 052/805-264 tanja.laginja@rovinj-rovigno.hr
5 Sandra Sošić Viša savjetnica za pravne poslove 052/805-275 sandra.sosic@rovinj-rovigno.hr
6 Davor Valić Viši stručni suradnik za geodetske poslove 052/805-237 davor.valic@rovinj-rovigno.hr
7 Tina Šumberac Viša stručna suradnica za geodetske poslove 052/805-231 tina.sumberac@rovinj-rovigno.hr
8 Ivan Žagar Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/805-215 ivan.zagar@rovinj-rovigno.hr
9 Feručo Kresina Referent za imovinsko-pravne poslove 052/805-215 feruccio.kresina@rovinj-rovigno.hr