Accessibility icon

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj 7/10 i 7/17) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Unutar Upravnog odjela ustrojavaju se odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Odsjek za financije i proračun obavlja poslove:

  • izrade nacrta proračuna i popratnih akata i planskih dokumenata te nacrta godišnjeg i drugih obračuna i izvještaja o izvršenju proračuna,
  • izrade nacrta smjernica za planiranje proračuna za proračunske korisnike,
  • upravljanje sustavom lokalne riznice,
  • sudjelovanje kod pripremanja nacrta odluka i drugih akata vezanih za financiranje javnih potreba grada, iz oblasti porezne politike, pristojbi, naknada i drugo,
  • naplata lokalnih poreza i drugih gradskih prihoda ako ti poslovi nisu povjereni drugom ovlaštenom tijelu,
  • planiranje proračunskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te kontinuirano praćenje njihove realizacije,
  • briga oko osiguranja likvidnosti gradskog proračuna,
  • naplata potraživanja proračuna po određenim namjenama ako ti poslovi nisu povjereni drugom ovlaštenom tijelu,
  • pravovremeno izvršavanje obveza i otplate javnog duga,
  • likvidacija i isplata računa, naloga za isplatu i zaključaka ovlaštenih gradskih tijela, izvršavanje obveza i otplate javnog duga,
  • obračun i isplata plaća i naknada zaposlenima u gradskim upravnim tijelima te naknada članovima Gradskog vijeća, radnih tijela i vanjskim suradnicima,
  • vođenje sintetičkih, analitičkih i pomoćnih knjigovodstvenih evidencija za potrebe proračuna.
 2. Odsjek za naplatu prihoda obavlja poslove:

  • naplata lokalnih poreza, naknada i svih gradskih prihoda čija naplata nije povjerena drugom upravnom tijelu,
  • vođenje sintetičkih, analitičkih i pomoćnih knjigovodstvenih evidencija za potrebe proračuna,
  • vođenje upravnog postupka sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u postupcima pokretanja prisilne naplate,
  • praćenje naplate i pokretanje postupka prisilne naplate,
  • provođenje ovrha za dospjela potraživanja,
  • obavljanje poslova u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate,
  • vođenje analitičke knjigovodstvene evidencije dugotrajne imovine,
  • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Iva Vuljan Apollonio Pročelnica 052/805-270 iva.vuljan.apollonio@rovinj-rovigno.hr
2 Denis Puhar Savjetnik 052/805-219 denis.puhar@rovinj-rovigno.hr
3 Edina Rocco Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo 052/805-227 edina.rocco@rovinj-rovigno.hr
4 Sanja Cerin Žagrić Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo 052/805-222 sanja.cerin.zagric@rovinj-rovigno.hr
5 Žan Sošić Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo 052/805-222 zan.sosic@rovinj-rovigno.hr
6 Sara Ottochian Vitasović Viša referentica za proračun i računovodstvo 052/805-227 sara.ottochian.vitasovic@rovinj-rovigno.hr
7 Vanja Ivanović Viša referentica za proračun i računovodstvo 052/805-219 vanja.ivanovic@rovinj-rovigno.hr
8 Daria Bilajac Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-225 daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr
9 Jelena Kercan Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-225 jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr
10 Kristina Tiani Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-227 kristina.tiani@rovinj-rovigno.hr
11 Gordana Radić Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-218 gordana.radic@rovinj-rovigno.hr
12 Martina Matohanca Viša referentica 052/805-218 martina.matohanca@rovinj-rovigno.hr