Accessibility icon

Vučna služba

Grad Rovinj-Rovigno je temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” broj 1/19) i Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18 i 32/20)  proveo  postupak nabave za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Rovinja – Rovigno temeljem kojeg je navedenu komunalnu djelatnost povjerio „GiG VUČNA SLUŽBA“, vl. Sendi Matić, Rovinja, Štanga br.3.
Pod poslovima premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila podrazumijeva se

  • podizanje i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i plovila,
  • blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila sa javnih i prometnih površina specijalnim vozilom „pauk“,
  • odlaganje, čuvanje i skladištenje premještenih vozila u ograđenom, uređenom i čuvanom prostoru na području Grada Rovinja – Rovigno

Naloge za premještaj mogu izdavati samo ovlaštene osobe i to:

  • ovlašteni djelatnici PP – policija
  • prometni redari (prometne površine, ceste)
  • komunalni redari (javne i zelene površine koje nisu prometnice, šumice, parkovi i sl.)

Cijene premještanja i blokiranja vozila

Vlasnik odnosno korisnik nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila koje je premješteno na temelju naredbe policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova ili prometnog redara, dužan je na ime troškova premještanja vozila platiti iznos od 400,00 kuna sa uključenim PDV-om. Visina troškova iz stavka 1. ovog članka uključuje i troškove čuvanja vozila do 24 sata nakon započetog premještanja. (svaki sljedeći dan, nakon proteka 24 sata iznosi 100,00 kn po vozilu)

Vlasnik odnosno korisnik vozila za koje je određeno da se premjesti, plaća 50% naknade iz radi troškova dolaska specijalnog vozila “pauk“ kada je započeto premještanje vozila, a premještanje nije izvršeno.
Premještanje vozila smatra se započetim ako je izdana naredba za premještanje i ako je specijalno vozilo “pauk“ kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo “pauk“ ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

Visina troškova blokiranja i deblokiranja autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila na području Grada Rovinja – Rovigno iznosi:

  1. Blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila – 500,00 kunasa uključenim PDV-om
  2. Pokušaj blokiranja vozila iz toč.1. – 250,00 kunasa uključenim PDV-om.

Podaci o koncesionaru:
„GiG VUČNA SLUŽBA“, vl. Sendi Matić
Adresa: Rovinj, Štanga br.3.

Kontakt:
Telefon: 052 815-541; 052 830-477 ili 098 1664860 ili 098 254596
Telefaks: 052 815- 541 ili 052 840-096