Accessibility icon

Divlja odlagališta

Sukladno Važećoj zakonskoj regulativi, Grad Rovinj-Rovigno donio je Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada („Službeni glasnik“ grada Rovinja-Rovigno br. 4/22).
Ukoliko primijetite nepropisna odlagališta otpada odnosno otpad odbačen u prirodi i sl., molimo odmah prijavite komunalnom redarstvu na tel. 052/ 805-223 odnosno na e-adresu redari@rovinj-rovigno.hr, ili putem platforme SmartRovinj ili portala ELOO.

Zahvaljujemo na suradnji.