Accessibility icon

Divlja odlagališta

Sukladno Važećoj zakonskoj regulativi, Grad Rovinj-Rovigno donio je Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 2/20).
Ukoliko primijetite nepropisna odlagališta otpada odnosno otpad odbačen u prirodi i sl., molimo odmah prijavite komunalnom redarstvu na 052/ 805-220 odnosno na e-adresu redari@rovinj-rovigno.hr, ili putem platforme  SmartRovinj.

Zahvaljujemo na suradnji.