Accessibility icon

Priključak na sustav javne odvodnje

Na području grada Rovinja-Rovigno investitor ili vlasnik građevine dužni su priključiti građevinu na sustav javne odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje.

Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik br. 9/11 i 10/13) utvrđeno je; obveza i postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Rovinja-Rovigno, rokovi za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika te prekršajne odredbe.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine ili korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom ili suglasnošću na kojima je potpis vlasnika ovjeren kod javnog bilježnika.

Zahtjev za priključenje građevine podnosi se isporučitelju vodnih usluga – ODVODNJA ROVINJ d.o.o. Rovinj, Novigradska ulica 1.

Informacije o općim tehnički uvjetima priključenja na sustav javne odvodnje možete potražiti na web stranicama isporučitelja usluge javne odvodnje – ODVODNJE ROVINJ d.o.o. Rovinj – – www.odvodnjarovinj.hr