Accessibility icon

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) i odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja – Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno br. 3/18 i 5/18), donosim

ZAKLJUČAK

I.

Donosim Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan savjetovanja).
U Planu savjetovanja navedeni su opći akti čije se donošenje planira tijekom 2019. godine, a za koje će se prije njihova donošenja provesti savjetovanje s javnošću.
Plan savjetovanja u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka.

II.

Zadužuju se upravni odjeli Grada Rovinja-Rovigno za provođenje Plana savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09) te Statuta Grada Rovinja-Rovigno.

III.

Zadužuje se Ured gradskog vijeća i gradonačelnika za objavu ovog Zaključka i Plana savjetovanja na internetskim stranicama Grada Rovinja-Rovigno, u Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno te za organiziranje tehničke prilagodbe gradskih internet stranica za provođenje savjetovanja s javnošću za akte navedene u Planu savjetovanja.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec