Accessibility icon

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22, dalje u tekstu: Zakon) i odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja–Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja–Rovigno br. 3/18, 5/18 i 2/21), donosim

 

ZAKLJUČAK

I.

Donosim Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan savjetovanja).

U Planu savjetovanja navedeni su opći akti čije se donošenje planira tijekom 2024. godine, a za koje će se prije njihova donošenja provesti savjetovanje s javnošću.

Plan savjetovanja u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka.

II.

Zadužuju se upravni odjeli Grada Rovinja-Rovigno za provođenje Plana savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te Statuta Grada Rovinja-Rovigno.

III.

Zadužuje se Ured gradskog vijeća i gradonačelnika za objavu ovog Zaključka i Plana savjetovanja na internetskim stranicama Grada Rovinja-Rovigno i u Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

                                                                                     Dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec