Accessibility icon

Dimnjačarska služba

Ovlašteni dimnjačar-koncesionar kontrolira, čisti i održava sve dimovodne objekte na području Grada Rovinja-Rovigno sukladno dodijeljenoj koncesiji. Dimnjačarski poslovi obuhvaćaju:

 • obavljanje redovnih i izvanrednih kontrola dimnjaka i uređaja za loženje,
 • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
 • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
 • spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,
 • poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Koncesionar:
MLD-usluge d.o.o.
Koprivnica, Ivana Generalića bb
Tel: 099/251 36 26
Rezervacije od 8 -15 h (pon-pet).
Web: https://mldusluge.wixsite.com/dimnjacar

 Izvadak važnijih odredaba iz Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova:

 1. Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: Koncesionar) na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljenog sa Gradom kao davateljem koncesije.
 2. Vlasnici, upravitelji odnosno korisnici stambenih zgrada, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada i drugih objekata (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) koji podliježu kontroli i čišćenju dimovodnih objekata dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju dimnjake, ložišta i uređaje za loženje, a o održavanju istih moraju posjedovati dokumentaciju.
 3. Korisnik usluge dužan je voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito kontroliraju i čiste sukladno ovoj Odluci i pozitivnim propisima. Korisnik usluge dužan je Koncesionaru: omogućiti kontrolu i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli prema ovoj Odluci dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje, dimnjaku i vrsti goriva, omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.
 4. Korisnik usluge je dužan svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu goriva prijaviti Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene.
 5. Koncesionar je dužan Korisnika usluga obavijestiti o danu i vremenu kontrole i čišćenja, te u tu svrhu i izvjesiti, na vidnom mjestu u zgradi ili na objektu, odnosno na drugom prikladnom mjestu, pisanu obavijest najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga. Koncesionar je dužan na dimnjačarskom području osigurati cjelodnevno dežurstvo radi eventualnih hitnih intervencija.
 6. Korisnik usluge ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. Radi ispravne kontrole i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.
 7. Koncesionar je dužan uslugu kontrole i čišćenja obaviti na način kojim se korisniku usluge ne nanosi šteta. Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje koncesionar je u dužan očistiti i ukloniti na propisani način.
 8. U svrhu održavanja dimovodnih objekata Koncesionar provodi obveznu redovitu i izvanrednu kontrolu i čišćenje.

Redovita kontrola i čišćenje provodi se na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva, a najmanje jedanput godišnje. Dimovodni objekti obvezno se kontroliraju a prema potrebi i čiste prije početka ogrjevne sezone, a u pravilu i po završetku iste. Obveznoj kontroli i čišćenju ne podliježu dimovodni objekti koji se ne koriste, pod uvjetom da ih njihovi korisnici odjave nadležnom Koncesionaru.