Accessibility icon

Lokacijska dozvola

Ukoliko se radi o zgradi/građevini za koju je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je pristupiti izradi idejnog projekta.

Lokacijska dozvola izdaje se za:

 1. eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
 2. rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
 3. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
 4. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem
 5. etapno i/ili fazno građenje građevine
 6. građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja
 7. građenje građevina ako to stranka zatraži.

Postupak izdavanja lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke, a uz zahtjev prilaže se:

 • tri primjerka idejnog projekta
 • izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
 • posebne uvjete i/ili dokaz da je podnio zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta ako isti nisu utvrđeni u roku propisanom ovim Zakonom, te ovisno o složenosti zahvata u prostoru:
 • rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i
 • potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

Sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici je i geodetski projekt kojeg sukladno posebnom pravilniku izrađuje ovlašteni inženjer geodezije.

Obvezni sadržaj i elementi idejnog projekta propisani su Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14., 41/15. i 64/15.).

Po zaprimanju zahtjeva upravni odjel provjerava činjenice bitne za izdavanje lokacijske dozvole tako da utvrđuje usklađenost idejnog projekta s uvjetima provedbe zahvata u prostoru propisanim prostornim planom i posebnim uvjetima utvrđenim od strane javno-pravnih tijela. Prije izdavanja lokacijske dozvole upravni odjel dužan je strankama u postupku pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Stranke su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola. Ukoliko su svi zakonski uvjeti ispunjeni izdaje se lokacijska dozvola.

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

Izvršna, odnosno pravomoćna lokacijska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti, dopuniti, ukinuti i/ili poništiti.

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to podnositelj zahtjeva, odnosno investitor zatraži. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

Važenje lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole ne:

 1. podnese zahtjev za davanje koncesije
 2. podnese zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju
 3. podnese prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 4. podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno
 5. pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojega se ne izdaje akt za građenje.

Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona O prostornom uređenju i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.