Accessibility icon

Podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Pravo na podmirenje punog iznosa cijene programa u predškolskim ustanovama ostvaruje korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz odredbe članka 10. Odluke ili je ostvaren jedan od ovih posebnih uvjeta:

  • da je jedan od roditelja civilni ili vojni invalid Domovinskog rata s utvrđenim tjelesnim oštećenjem preko 80 % temeljem rješenja nadležne komisije, ukoliko prihodi po članu obitelji ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna
  • djeca poginulih, umrlih ili nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata
  • da jedan od roditelja ostvaruje pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta ili njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili
  • da jedan od roditelja ostvaruje pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Pravo na subvenciju 50 % cijene programa u predškolskim ustanovama mogu ostvariti roditelji – skrbnici, ako ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 11. ili jedan od uvjeta:

  • da je jedan od roditelja vojni ili civilni invalid Domovinskog rata temeljem rješenja nadležne komisije neovisno o postotku invaliditeta ili
  • da je jedan od roditelja – skrbnika redovan student ili učenik uz predočenje potvrde škole ili fakulteta.

Pravo na subvenciju 50% cijene programa u predškolskim ustanovama može ostvariti jednoroditeljska obitelj ili samohrani roditelj, ukoliko prihodi po članu obitelji ne prelaze 2.000,00 kn.

Ostvarena prava vrijede za razdoblje tekuće pedagoške godine.

Roditelji čija su djeca korisnici usluga predškolskih ustanova, kod kojih nisu ostvareni gore navedeni uvjeti, a koji u programe predškolskih ustanova imaju uključeno dvoje ili više djece:

  • za prvo dijete u obitelji plaćaju punu cijenu programa
  • za drugo dijete u obitelji ostvaruju pravo na subvenciju 30%
  • dok za treće i svako naredno dijete u obitelji koje je uključeno u programe predškolske ustanove, neovisno o djeci iz točke 1. i točke 2. stavka 1. ovog članka, ostvaruju subvenciju 50% od pune cijene programa.

Za ostvarenje prava iz gornjeg stavka, roditelj čija su djeca korisnici usluga predškolskih ustanova, uz zahtjev za ostvarivanje prava dužan je dostaviti uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji, potvrdu predškolske ustanove da su djeca uključena u program te ustanove i izvod iz matične knjige rođenih za svu djecu.

Obrasci: