Accessibility icon

Komunalno redarstvo

Komunalno redarstvo osnovano je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i drugo, sukladno posebnim propisima.
Osim nadzora, komunalno redarstvo ovlašteno je i izdavati rješenja i naloge kojima se pravnim i fizičkim osobama naređuju mjere radi održavanja komunalnog reda. Sukladno posebnim propisima redari su ovlašteni izdavati novčane kazne i obavezne prekršajne naloge radi održavanja komunalnog reda odnosno sankcioniranja prekršitelja.

kom-redKontakti:

Voditelj:
Elvis Prenc
e-mail: elvis.prenc@rovinj.hr

Komunalni redari:
Berislav Vrančić
Boris Juričić
Ana Benčić
Loren Bačac

Telefon: 052/805-223
e-mail: redari@rovinj.hr

PRIJAVE, PRIMJEDBE, ZAPAŽANJA komunalnog (ne)reda možete prijaviti putem:


NADLEŽNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija.
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA:

 • izdati usmeni nalog (hitne intervencije, opasnost po život, zaštita imovine i sl.),
 • izdati pisani nalog na zapisnik,
 • izdati rješenja kojima se naređuje postupanje stranke za otklanjanje zatečenih nepravilnosti odnosno usklađenje sa propisanim odredbama, po potrebi i putem treće osobe o trošku stranke,
 • naplatiti novčane kazne na licu mjesta,
 • izdati obavezni prekršajni nalog.

Kada komunalni redar evidentira ili zaprimi prijavu situacije za koju se sumnja da predstavljaju postupanja protivno pozitivnim propisima, a u kojoj nije ovlašten postupati, promptno će obavijestiti odgovarajuću nadležnu inspekciju ili druga ovlaštena tijela o saznanjima  i činjenicama koja ima.
Sve pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora kako bi se što točnije utvrdilo činjenično stanje.

ŠTO NIJE U NADLEŽNOSTI KOMUNANOG REDARSTVA:

 • zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja,
 • prekoračenje razina buke u vrijeme propisano Zakonom,
 • kontrola radnog vremena,
 • kršenje javnog reda i mira te ostali oblici ponašanja kojima se vrijeđaju moralni osjećaji i sl.,
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,
 • građenje čvrstih objekata i izvođenje radova koji ne spadaju pod jednostavne građevine i radove sukladno posebnim propisima,
 • nadzor držanja kućnih ljubimaca u zajedničkim dijelovima zgrada,
 • sporovi između vlasnika privatnih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.),
 • imisije štetnih tvari i smetanje vlasništva,
 • obavljanje djelatnosti bez valjanih odobrenja i uvjeta u privatnim poslovnim prostorima,
 • ostalo što nije u nadležnosti sukladno posebnim propisima, odnosno za što su nadležne ostale inspekcije i MUP.