Accessibility icon

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata obavlja sljedeće poslove:

  • stručne poslove vođenja i pripreme na izradi strateških i provedbenih dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji,
  • stručne poslove vođenja i izrade dokumenata praćenja stanja u prostoru kroz izradu Izvješća o stanju u prostoru u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji,
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja s ciljem uspostave cjelovitog upravljanja zaštitom prostora te izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja,
  • predlaganje izrade studija i elaborata za provedbu pojedinih projekata u oblasti prometa, infrastrukture, zaštite okoliša, graditeljskog nasljeđa i sl.,
  • izrada projektnih programa kao pripreme za izradu planova, studija i drugih posebnih gradskih projekata
  • provođenje mjera za realizaciju dokumenata prostornog uređenja predlaganje uvjeta za poboljšanje provedivosti urbanističkih i drugih planova, poslovi praćenja ostvarenja prostornih i urbanističkih planova, postupke izdavanja izvoda iz dokumenata prostornog uređenja,
  • postupke izdavanja lokacijskih dozvola, potvrde parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje, rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uvjerenja za uporabu građevina, uporabnih dozvola, potvrda o predaji završnog izvješća, uvjerenje o vremenu gradnje, uvjerenje o broju posebnih dijelova zgrade, dozvole za uklanjanje građevina, akte o promjeni imena investitora, prijepise dozvola, rješenja i potvrda, te drugih akata vezanih za gradnju sukladno posebnom propisu,
  • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili gradskog vijeća.

Unutar Odjela ustrojavaju se odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane za izradu strateških i provedbenih dokumenata prostornog uređenja, dokumenata praćenja stanja u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja, predlaganje izrade studija i elaborata za provedbu pojedinih projekata u oblasti prometa, infrastrukture, zaštite okoliša, graditeljskog nasljeđa i slično, izrade projektnih programa kao pripreme za izradu planova, studija i drugih posebnih gradskih projekata, provođenje mjera za realizaciju dokumenata prostornog uređenja, predlaganje uvjeta za poboljšanje provedivosti urbanističkih i drugih planova, poslove praćenja ostvarenja prostornih i urbanističkih planova, obavlja postupke izdavanja izvoda iz dokumenata prostornog uređenja, te sve druge srodne poslove.
  2. Odsjek za izdavanje akata obavlja poslove izdavanja lokacijskih dozvola, potvrde parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja za građenje, rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uvjerenja za uporabu građevina, uporabnih dozvola, potvrda o predaji završnog izvješća, uvjerenje o vremenu gradnje, uvjerenje o broju posebnih dijelova zgrade, dozvole za uklanjanje građevina, akte o promjeni imena investitora, prijepise dozvola, rješenja i potvrda, te drugih akata vezanih za gradnju sukladno posebnom propisu.

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA, ODSJEKA ZA IZDAVANJE AKATA

Prijem stranaka u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, Odsjeku za izdavanje akata vrši se u slijedećim terminima:
U razdoblju od 16. rujna do 14. lipnja
PONEDJELJKOM od 8,30 do 11,30 sati i od 12,00 do 14,00 sati
SRIJEDOM I ČETVRTKOM od 8,30 do 11,30 sati – uvid u projekte temeljem zakona za tijela ili osobe određene posebnim propisima, podnositelja zahtjeva i projektante
UTORKOM I PETKOM stranke se ne primaju.

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna
PONEDJELJKOM od 8,00 do 10,30 sati i od 11,00 do 14,00 sati
SRIJEDOM I ČETVRTKOM od 8,00 do 10,30 sati – uvid u projekte temeljem zakona za tijela ili osobe određene posebnim propisima, podnositelja zahtjeva i projektante
UTORKOM I PETKOM stranke se ne primaju.

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Ivan Begić Pročelnik 052/805-217 ivan.begic@rovinj-rovigno.hr
2 Galena Grohovac Savjetnica za prostorno planiranje 052/805-250 galena.grohovac@rovinj-rovigno.hr
3 Dragana Marinić Savjetnica za prostorno planiranje 052/805-207 dragana.marinic@rovinj-rovigno.hr
4 Ivana Matijević Horvat Savjetnica za izdavanje akata 052/805-208 ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr
5 Jasmina Orbanić Žufić Savjetnica za izdavanje akata 052/805-269 jasmina.orbanic.zufic@rovinj-rovigno.hr
6 Olga Brana Tesar Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-267 olga.brana.tesar@rovinj-rovigno.hr
7 Klaudija Čendak Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-256 klaudija.cendak@rovinj-rovigno.hr
8 Loreta Rodinis Viša stručna suradnica za pravne poslove 052/805-256 loreta.rodinis@rovinj-rovigno.hr
9 Tanja Etinger Administrativna tajnica 052/805-243 tanja.etinger@rovinj-rovigno.hr
10 Senada Sejfo Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-272 senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr
11 Suzana Kablar Zec Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/633-571 suzana.kablar.zec@rovinj-rovigno.hr