Accessibility icon

Zaštita životinja

Postupanje životinjama utvrđeno je slijedećim zakonima i propisima: Zakon o zaštiti životinja (NN RH 102/1732/19) uređuje odgovornost, obveze i dužnosti fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti; način postupanja sa životinjama; uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, prijevozu, obavljanju pokusa, klanju i usmrćivanju životinja, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima, na predstavama i natjecanjima životinja, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama. Svaki vlasnik odnosno posjednik životinje mora brinuti da se njegova životinja ne razmnožava nekontrolirano. Za sve potomke svojih životinja vlasnik odnosno posjednik snosi odgovornost i takvo razmnožavanje mora spriječiti.

Zakon o veterinarstvu (NN RH 82/13, 148/13, 115/18 i 21/19) uređuje zaštitu zdravlja životinja, provedbu mjera veterinarskog javnog zdravstva, unapređivanje reprodukcije životinja, veterinarsku zaštita okoliša, službene kontrole i inspekcijski nadzor u području veterinarstva. Prema odredbama Zakona o veterinarstvu svi psi moraju biti označeni na propisani način, i svi označeni psi moraju biti upisani u upisnik pasa, a posjednik mora posjedovati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće.

Zakonske obaveze skrbnika pasa PDF – letak

Gradskom Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 14/18) podrobnije se propisuju uvjeti i način držanja pasa, mačaka i ostalih životinja, kao i način postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, radi zaštite ljudi i životinja s kojima dolaze u dodir. Nadzor nad provedbom ove Odluke provode; veterinarska inspekcija i komunalno redarstvo Grada Rovinja u okvirima svojih ovlasti.

Grad Rovinj-Rovigno poslove higijeničarske službe (hvatanje životinja) povjerio je Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj. U službi je zaposlena jedna osoba. Služba raspolaže jednim prikladnim vozilom i potrebnom opremom. Obavljanje ovih poslova u potpunosti se financira iz Proračuna grada Rovinja-Rovigno. Obavljanje poslova čuvanja napuštenih i izgubljenih životinja Grad Rovinj-Rovigno osigurava pri privatnom registriranom skloništu za životinje na području Val dei Saresi. Putem Veterinarske ambulante Rovinj grad osigurava zbrinjavanje (preglede, liječenje i dr.) napuštenih i izgubljenih životinja. Psi  se čuvaju do udomljavanja ukoliko je posjednik životinje nepoznat ili se vraćaju vlasniku.

Uvjeti i način držanja pasa i mačaka – kratki izvod iz gradske Odluke

Posjednik psa je obavezan izvršiti upis psa. Upis obavlja ovlaštena veterinarska ustanova. U skladu s tim svaki pas mora biti označen na propisani način – čipiran, a posjednik mora imati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju protiv bjesnoće -markica. Posjednik psa dužan je osigurati da pas ne ometa javni red i mir građana. U stambenoj zgradi pas se smije držati samo u dijelu koji pripada posjedniku životinje (privatnom stanu) i to na način da se ne ometa utvrđeni kućni red i mir, te sigurnost ostalih suvlasnika zgrade.

Pas u neograđenom dvorištu ili vrtu i pas u zajedničkom dvorištu ili vrtu mora biti vezan ili zatvoren u boksu. Pas i mačka se ne smiju držati niti ostavljati u zajedničkim prostorijama koje služe zgradi kao cjelini (stubišta, ulazi, prostorije za smeće, terase i si.) U dvorištu zgrade posjednik može držati psa samo ako je time suglasna većina suvlasnika odnosno korisnika dvorišta.

Posjednik psa dužan je odmah očistiti površinu i zajedničke površine zgrade (stubišta, ulazi, dvorišta i si.) ako ih je njegov pas zagadio. Posjednik psa dužan je posjedovati pribor za čišćenje (najlon vrećicu i si.) javne površine.

Na ulici, parkovima i drugim javnim površinama na području grada Rovinja posjednik psa mora ga voditi na uzici, obavezno sa brnjicom, tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i samih životinja, njihovo kretanje i cestovni promet, osim patuljastih pasmina koji se mogu nositi na rukama.

Pravilnik  o lokacijama i uvjetima na javnim i zelenim površinama za rekreativno vođenje pasa bez povodca, plažama na kojima je moguće voditi pse na kupanje i parkovima za pse  („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 5/19).

Grad Rovinj-Rovigno dobio je i svoj prvi urbani park za pse u naselju Centener.

Sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla – uklanjanje lešina s javnih površina
Grad Rovinj-Rovigno poslove sakupljanja nusproizvoda životinjskog podrijetla povjerio je Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj. U službi je zaposlena jedna osoba. Služba raspolaže jednim prikladnim vozilom i potrebnom opremom. Grad osigurava u Proračunu sredstva za rad službe, te snosi troškove za odvoz i likvidaciju nusproizvoda.

Slobodno živuće mačke

Na području grada, provodi se sustavno steriliziranje slobodnoživućih mačaka, na opće prihvaćeni humani način „Uhvati-Kastriraj-Vrati“, što znači da se mačke nakon sterilizacije vraćaju na mjesto gdje su uhvaćene, te se time kontrolira populacija, svake godine sterilizira se preko 200 mačaka. Troškove snosi gradski proračun.

Svaki vlasnik odnosno posjednik mačke mora brinuti da se njegova mačka ne razmnožava nekontrolirano. Za sve neželjene potomke svojih životinja vlasnik odnosno posjednik snosi odgovornost i takvo razmnožavanje mora spriječiti.

Informativni materijali


Kontakti

Komunalni servis d.o.o. Rovinj (higijeničarska služba)
Trg na Lokvi 3/a
Tel: 052/ 813-230 ili 813-068
Mob: 099/235 30 37 (ŠINTAR)

Registrirano Sklonište za životinje
Uslužni obrt „Val dei Saresi“
Val dei Saresi bb
Mob: 0912017529
g. Miljenko Košara

Komunalno redarstvo
Telefon: 052/805-223
E-mail: redari@rovinj-rovigno.hr

Veterinarska Ambulanta Rovinj d.o.o.
Laste 9
Tel: 052/ 813-214
52210 Rovinj
E-mail: veterinarska.ambulanta@pu.t-com.hr

Istra vet d.o.o. (veterinarska ambulanta)
Gripole 68
52210 Rovinj
Telefon: 00 385 (0) 52 553 907
E-mail: info@vaistravet.hr

Veterinarska inspekcija
Državni inspektorat
Veterinarska inspekcija
Područni ured Rijeka / Samostalni izvršitelj u Rovinju

Anđela Premzl, dr.vet.med.
Viši veterinarski inspektor / Senior veterinary inspector
Tel: 052 830 702
e-mail: andela.premzl@dirh.hr
Prolaz Pietro Bobicchio 1
52210 Rovinj
dirh.gov.hr 

Vrijedi pogledati

SOS Šape Rovinj
www.prijatelji-zivotinja.hr
www.ruka-sapi.hr
www.suza.hr
www.noina-arka.hr
https://veterina-porec.com/
Rovinjske njuškice

Jedinstveni informacijski centar za napuštene i izgubljene kućne ljubimce