Accessibility icon

Zaštita životinja

Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama

Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama utvrđeno je slijedećim zakonima i propisima: Zakon o zaštiti životinja (NN RH 102/1732/19) uređuje odgovornost, obveze i dužnosti fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti; način postupanja sa životinjama; uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, prijevozu, obavljanju pokusa, klanju i usmrćivanju životinja, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima, na predstavama i natjecanjima životinja, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama. Svaki vlasnik odnosno posjednik životinje mora brinuti da se njegova životinja ne razmnožava nekontrolirano. Za sve potomke svojih životinja vlasnik odnosno posjednik snosi odgovornost i takvo razmnožavanje mora spriječiti.

Zakon o veterinarstvu (NN RH 82/13148/13) uređuje zaštitu zdravlja životinja, provedbu mjera veterinarskog javnog zdravstva, unapređivanje reprodukcije životinja, veterinarsku zaštita okoliša, službene kontrole i inspekcijski nadzor u području veterinarstva. Prema odredbama Zakona o veterinarstvu svi psi moraju biti označeni na propisani način, i svi označeni psi moraju biti upisani u upisnik pasa, a posjednik mora posjedovati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće.

Zakonske obaveze skrbnka pasa PDF

Gradskom Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 14/18) podrobnije se propisuju uvjeti i način držanja pasa, mačaka i ostalih životinja, kao i način postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, radi zaštite ljudi i životinja s kojima dolaze u dodir. Nadzor nad provedbom ove Odluke provode; veterinarska inspekcija i komunalno redarstvo Grada Rovinja u okvirima svojih ovlasti.

Grad Rovinj-Rovigno poslove higijeničarske službe (hvatanje životinja) povjerio je Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj. U službi je zaposlena jedna osoba. Služba raspolaže jednim prikladnim vozilom i potrebnom opremom. Obavljanje ovih poslova u potpunosti se financira iz Proračuna grada Rovinja-Rovigno. Obavljanje poslova čuvanja napuštenih i izgubljenih životinja Grad Rovinj-Rovigno osigurava pri privatnom skloništu za životinje na području Val dei Saresi. Putem Veterinarske ambulante Rovinj grad osigurava zbrinjavanje (preglede, liječenje i dr.) napuštenih i izgubljenih životinja.

Psi  i  mačke se u pravilu udomljavaju ukoliko je posjednik životinje nepoznat, ili se vraćaju vlasniku ako je isti poznat. Iznimno se životinje eutanaziraju sukladno čl. 57. Zakona o zaštiti životinja.

Izvod iz odluke – uvjeti i način držanja pasa i mačaka

Posjednik psa je obavezan izvršiti upis psa. Upis obavlja ovlaštena veterinarska ustanova.

U skladu s tim svaki pas mora biti označen na propisani način, a posjednik mora imati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju protiv bjesnoće -markica. Posjednik psa dužan je osigurati da pas ne ometa javni red i mir građana. U stambenoj zgradi pas se smije držati samo u dijelu koji pripada posjedniku životinje (privatnom stanu) i to na način da se ne ometa utvrđeni kućni red i mir, te sigurnost ostalih suvlasnika zgrade.

Pas u neograđenom dvorištu ili vrtu i pas u zajedničkom dvorištu ili vrtu mora biti vezan ili zatvoren u boksu. Pas i mačka se ne smiju držati niti ostavljati u zajedničkim prostorijama koje služe zgradi kao cjelini (stubišta, ulazi, prostorije za smeće, terase i si.) U dvorištu zgrade posjednik može držati psa samo ako je time suglasna većina suvlasnika odnosno korisnika dvorišta.

Posjednik psa dužan je odmah očistiti površinu i zajedničke površine zgrade (stubišta, ulazi, dvorišta i si.) ako ih je njegov pas zagadio. Posjednik psa dužan je posjedovati pribor za čišćenje (najlon vrećicu i si.) javne površine.

Na ulici, parkovima i drugim javnim površinama na području grada Rovinja posjednik psa mora ga voditi na uzici, obavezno sa brnjicom, tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i samih životinja, njihovo kretanje i cestovni promet, osim patuljastih pasmina koji se mogu nositi na rukama.

Pravilnik  o lokacijama i uvjetima na javnim i zelenim površinama za rekreativno vođenje pasa bez povodca,
plažama na kojima je moguće voditi pse na kupanje i parkovima za pse
 (Službeni glasnik „Grada Rovinja-Rovigno“ br. 5/19)

Sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla – uklanjanje lešina s javnih površina

Grad Rovinj-Rovigno poslove sakupljanja nusproizvoda životinjskog podrijetla povjerio je Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj.

U službi je zaposlena jedna osoba. Služba raspolaže jednim prikladnim vozilom i potrebnom opremom. Grad osigurava u Proračunu sredstva za rad službe, te snosi troškove za odvoz i likvidaciju nusproizvoda.


Kontakti:

Komunalni servis d.o.o. Rovinj (higijeničarska služba)
Trg na Lokvi 3/a
Tel: 052/ 813-230 ili 813-068
Mob: 099/235 30 37 (g. Slavko Radetić)

Sklonište za životinje
Uslužni obrt „Val dei Saresi“
Val dei Saresi bb
Mob: 0912017529
g. Miljenko Košara

Komunalno redarstvo
Telefon: 052/805-220
E-mail: redari@rovinj.hr
Boris Juričić 098 299 15
Ana Benčić  099 493 8415
Loren Bačac 099 493 8414

Veterinarska Ambulanta Rovinj d.o.o.
Laste 9
Tel: 052/ 813-214
E-mail: veterinarska.ambulanta@pu.t-com.hr
Kontakt osoba: g. Čedomir Labura

Veterinarska inspekcija

Ministarstvo poljoprivrede 
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Sektor veterinarske inspekcije
Služba veterinarske inspekcije
Odjel – veterinarski ured Rijeka
Ispostava Rovinj
P. Bobbichio 1

Viši državni inspektor
Anđela Premzl, dr.vet.med.
e-Mail: andela.premzl@mps.hr

Vrijedi pogledati:

www.prijatelji-zivotinja.hr
www.ruka-sapi.hr
www.suza.hr
www.veterinarskastanicapula.hr
www.noina-arka.hr
www.drustvo-sapa.hr

Oaza, udruga za zaštitu životinja
Umag
Telefon: 098/9348-712

Udruga za zaštitu životinja Fenix
Labin
Kontakt: 098 / 317 113