Accessibility icon

Financije i proračun

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada.
Gradski proračun donosi Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.
Proračun sadržava pregled planova i aktivnosti Grada u vezi s korištenjem proračunskog novca u fiskalnoj odnosno proračunskoj godini.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno sadržava opći i posebni dio.

Opći dio proračuna sadrži:

  • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima
  • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
  • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

Posebni dio proračuna sadrži:

  • raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira glavne programe, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, te po funkcijskoj klasifikaciji.

ZAKONSKI PROPISI

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2022. GODINU

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2021. GODINU

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2020. GODINU

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2019. GODINU

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2018. GODINU