Accessibility icon

Financije i proračun

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada.
Gradski proračun donosi Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.
Proračun sadržava pregled planova i aktivnosti Grada u vezi s korištenjem proračunskog novca u fiskalnoj odnosno proračunskoj godini.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno sadržava opći i posebni dio.

Opći dio proračuna sadrži:

  • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima
  • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
  • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

Posebni dio proračuna sadrži:

  • raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira glavne programe, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, te po funkcijskoj klasifikaciji.

ZAKONSKI PROPISI

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

  • Zakon o proračunu (“Narodne novine RH” br. 87/08, 136/12 i 15/15)
  • Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine RH” br. 115/16, 101/17)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine RH” br. 127/17,138/20)
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine RH” br. 32/11, 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17, 112/18,126/19, 145/20, 32/21)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine RH” br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18,126/19,108/20)

 

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2021. GODINU

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2020. GODINU

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2019. GODINU

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA 2018. GODINU