Accessibility icon

Opće javne potrebe u predškolstvu

P 1025 – Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU = 240.000,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Opće javne potrebe u predškolstvu planirani su u iznosu od 240.000,00 kn. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, i to:

A 102501 –  Aktivnost: Odgojno obrazovne aktivnosti = 40.000,00 kn
Iz navedenih sredstava sufinanciraju se pojedini programi predškolskih ustanova kao što su primjerice dječji zbor, dječja olimpijada, vatrogasna olimpijada, radionice za djecu, tiskanje časopisa, usavršavanje odgajatelja  i sl.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Opći cilj: razvoj projekata koji potiču socio-kulturni razvoj djece
Posebni cilj: poticanje djece za uključivanje u sportske i kulturne aktivnosti
Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi u  planiranom razdoblju

A 102502 – Aktivnost: Obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno-novogodišnjih blagdana = 200.000,00 kn
Povodom Dječjeg tjedna organiziraju se kazališne predstave te kino projekcije namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Ujedno se tim povodom uručuju ustanovama darovi prema njihovim potrebama u vidu didaktike, knjiga, slikovnica i dr.
Iz ovih se sredstava financira i tradicionalna nabavka poklon paketa za djecu  od navršene 1. godine života do zaključno 4. razreda osnovne škole povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i prigodni program koji prethodi podjeli paketa za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: organizacija edukativnih sadržaja (kazališne predstave, kino projekcije), zabavno animacijski sadržaji uz prigodno darivanje djece
Posebni cilj: društveno-kulturni razvoj djece
Pokazatelj uspješnosti: planirani obuhvat djece, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju

P 1035 – Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU = 19.796.700,00 kn
Rashodi za izvršenje Programa Djelatnost ustanova u predškolstvu planirani su u iznosu od 19.796.700,00 kn.
U okviru Programa planirano je dvanaest Aktivnosti, tri Tekuća projekta i jedan Kapitalni projekt koje provode proračunski korisnici DV i jaslice Neven i TDV–GI Naridola.

Proračunski korisnik 34522: Talijanski dječji vrtić – GI „Naridola“ = 3.946.700,00 kn
Talijanski dječji vrtić – Giardino d’infanzia „Naridola“ je ustanova osnovana od strane Grada Rovinja-Rovigno za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.
U ustanovi djeluje 5 odgojnih skupina, od kojih 2 jasličke i 3 vrtićke, te jedna u područnom odjeljenju u Balama. Ukupno je u pedagoškoj 2017./2018. godini upisano 115 djece, a provodi se 10 satni program.
Ustanova ima 24 stalno zaposlena radnika od kojih 22 u Rovinju i 2 u Balama.
Za redovito poslovanje ustanova ostvaruje prihode iz Proračuna Grada Rovinja, Općine Bale, uplata roditelja korisnika te Ministarstva znanosti i obrazovanja koje posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina, programa predškole i programa za djecu s teškoćama u razvoju. Ta se sredstva ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.

A 103501 – Aktivnost: Redovan rad predškolske ustanove = 3.775.900,00 kn
Planirani iznos iz gradskog proračuna od 2.644.700,00 kn namijenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih. U ustanovi je zaposleno ukupno 24 djelatnika, od kojih 22 u Rovinju i 2 u Balama.
Ustanova ostvaruje i prihode i iz Općine Bale u iznosu od 372.700,00 kn iz kojih se financira plaća dvoje zaposlenih te 1/6 troškova zaposlenih u zajedničkoj službi vrtića.
Ujedno se planiraju sredstva u cilju provedbe mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pri čemu HZZ osigurava sredstva za doprinose za mirovinsko osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje. Za navedeno je planiran iznos od 26.100,00 kn.
Iz sredstava uplata roditelja korisnika usluga u iznosu od 660.400,00 kn podmiruju se svi materijalni troškovi i režijski troškovi, prehrana djece te ostali izdaci ustanove.
Također se očekuje donacija talijanske vlade preko Talijanske unije u iznosu od 37.000,00 kn u vidu knjiga i didaktičkih sredstava.
Dio rashoda planira se podmiriti iz prenesenog viška iz ranijih godina u iznosu od 35.000,00 kn.

A 103502 – Aktivnost: Upravno vijeće = 37.000,00 kn
Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

A 103503 – Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina =76.000,00 kn
Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.

A 103504 – Aktivnost: Program predškole = 4.800,00 kn
Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.

A 103505 – Aktivnost: Program za djecu s poteškoćama = 16.000,00 kn
Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu s poteškoćama. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.

T 103501 – Tekući projekt: Sređivanje arhive = 37.000,00 kn
Sukladno propisima kojima se uređuje način čuvanja arhivske građe ustanove, odnosno stvaratelji arhivske građe dužni su na propisan način voditi brigu o istome.
Slijedom toga potrebno je sređivanje registraturnog i arhivskog gradiva prema propisima.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada u predškolskim ustanovama
Posebni cilj: kvaliteta usluge boravka djece u predškolskim ustanovama, uređenje arhive i propisano čuvanje građe
Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece u predškolskim ustanovama, realizacija planiranog uređenja/opremanja arhive

Proračunski korisnik 34547:  Dječji vrtić i jaslice „Neven“ = 15.850.000,00 kn
Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice Neven Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovinj – Rovigno osnovana je od strane Grada Rovinja, općina Kanfanar i Bale za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.

Temeljem Zakona o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/09,107/07 i 94/2013.), djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Ustanovi ostvaruje se kroz provođenje programa odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu polaznike.
Sa 1. rujnom 2017. godine u pedagošku 2017./2018. godinu upisano je 572 djece, od toga 112 djece jasličke dobi u osam odgojnih skupina i 460 vrtićke dobi u dvadeset odgojnih skupina.
Osim gore navedenih, u redovite odgojne skupine uključeno je i 10 djece s teškoćama u razvoju u skraćenom obuhvatu uz podršku pomagača u grupi.
Rad je organiziran u 28 odgojnih skupina u 8 objekata od čega 6 objekata na području grada Rovinja sa ukupno 24 odgojne skupine,1 objekt u općini Kanfanar sa 2 odgojne skupine i 1 objekt u općini Bale sa jednom odgojnom skupinom. U svim odgojnim skupinama provodi se 10-satni program.

Ustanova prihode za redovno poslovanje ostvaruje iz Proračuna Grada Rovinja, te Općina Kanfanar i Bale  koji osiguravaju potrebna financijska sredstva za plaće zaposlenih, pokriće dijela režijsko materijalnih troškova u vidu subvencije roditeljima koji po gradskom i općinskom kriteriju ostvaruju pravo na subvenciju, te sredstva za investicijsko održavanje i nabavu potrebne opreme.
Vlastita sredstva ostvaruju se od uplate roditelja korisnika usluga, kamata kao i povremenih donacija. Ta su sredstva namijenjena  za pokriće režijsko-materijalnih troškova Ustanove. Cijena usluga vrtića za roditelje iznosi 550,00 kn, a jaslica 600,00 kn.
U ustanovi je ukupno na neodređeno vrijeme zaposleno 94 radnika, od toga na području grada Rovinja 85 radnika, i to u radnoj jedinici Rovinj 69 radnika i u radnoj jedinici Zajedničke službe 16 radnika. Osim navedenih iz proračuna grada Rovinja financira se i 7 radnika na određeno vrijeme koji zamjenjuju radnike na bolovanju i 6 radnika koji zamjenjuju stalno zaposlene radnice na porodiljinom dopustu kao i jedna radnica pedagoginja koja zamjenjuje pedagoginju na porodiljinom dopustu.

A 103506 – Aktivnost: Redovan rad predškolske ustanove = 14.988.400,00 kn
Planirani iznos namijenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih.
Iz gradskog se proračuna za plaće zaposlenih osigurava 10.979.000,00 kn.
U planirani iznos uvrštena su sredstva za plaće 69 stalno zaposlenih radnika u radnoj jedinici Rovinj, kao dio plaća (89,26%) za 16 stalno zaposlenih radnika radne jedinice Zajedničke službe, doprinose i ostale naknade za zaposlene radnike, kao i plaće, doprinose i naknade  za radnike koji zamjenjuju stalno zaposlene osobe na bolovanju i porođajnom.
Osim proračunskih sredstava Grada Rovinja ustanova se financira iz proračuna Općina Bale (3 radnika i dio plaća zaposlenih u zajedničkoj službi)  i Kanfanar (6 radnika i dio plaća zaposlenih u zajedničkoj službi). Općine ukupno osiguravaju za ovu namjenu 1.352.000,00 kn.
Vlastita sredstva ostvaruju se iz uplata roditelja korisnika usluga, kamata kao i povremenih donacija. Planirana vlastita sredstva u iznosu od 3.060.000,00 kn biti će utrošena za materijalno režijske troškove, troškove prehrane djece, stručno usavršavanje radnika, njegu i skrb djece te ostalih izdataka koji nastaju poslovanjem ustanove.

A 103507 – Aktivnost: Upravno vijeće = 37.000,00 kn
Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

A 103508 – Aktivnost: Pomoćnici za djecu sa teškoćama u razvoju = 155.000,00 kn
U skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je uključivanje djece s teškoćama u razvoju (inkluzija).
Osnovna uloga uključivanja djece u vrtić je socijalizacija i kontakt s vršnjacima. Stručni tim vrtića je na osnovu praćenja djece uočio odstupanja u psihofizičkom razvoju kod 9 djece za većinu kojih je navedeno potvrđeno i kroz tijela vještačenja. Valja naglasiti da se boravak te djece planira u skraćenom vremenu, a da bi njihov boravak u odgojnoj skupini bio što kvalitetniji, kako za njih tako i za ostalu djecu, potrebno je angažirati pomagača u grupi. U tu je svrhu planiran iznos od 155.000,00 kn prema iskazanim potrebama i obračunu ustanove za pomagače koji će biti angažirani ugovorom o  djelu.

A 103509 – Aktivnost: Program predškole = 22.400,00 kn
Nadležno Ministarstvo osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se ustanovama doznačuju putem proračuna Osnivača.

A 103510 – Aktivnost: Program za djecu s poteškoćama = 25.200,00 kn
Nadležno Ministarstvo osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se ustanovama doznačuju putem proračuna Osnivača.

A 103511 – Aktivnost: Edukativni programi = 7.000,00 kn
Za potrebe edukacija i projekata odgajatelja planirani iznos biti će utrošen na grafičke usluge, uredski materijal kao i prisustvovanje stručnim skupovima koji se odnose na provedbu planiranih projekata.

A 103512 – Aktivnost: Subvencija programa drugi izvori = 20.000,00 kn
Iznos od 20.000,00 kn odnosi se na sredstva proračuna općine Kanfanar za pomoć roditeljima slabijeg imovinskog statusa kao i roditeljima koji u ustanovi imaju dvoje ili više djece .

K 103501 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 280.000,00 kn
Planiranim sredstvima opremit će se prostori područnog objekta Mondelaco.
Prijedlogom financijskog plana za 2018. godinu planiran je iznos od 180.000,00 kn za nadopunu kuhinjske oprem budući da je ista nefunkcionalna, te ju je potrebno obnoviti. Također, planiran je iznos od 100.000,00 kn za zamjenu i nadopunu namještaja u prostorima za boravak odgojnih skupina.

T 103502 – Tekući projekt: Područni objekt Lamanova = 65.000,00 kn
Planirana sredstva osigurana su u svrhu ispunjenja financijskih obveza sukladno ugovoru o zakupu prostora područnog objekta na Lamanovi koji djeluje od 2012. godine. Mjesečna zakupnina iznosi 5.375,00 kn.

T 103503 – Tekući projekt: Adaptacija i uređenje prilaza u matičnoj zgradi = 250.000,00 kn
Iznosom od 250.000,00 kn planira se uređenje prilaznih ulaza u matičnoj zgradi vrtića i jaslica. Betonirali bi se i popločali ulazi donje i gornje matične zgrade.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada u predškolskim ustanovama
Posebni cilj: kvaliteta usluge boravka djece u predškolskim ustanovama, implementacija HACCAP sustava
Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece u predškolskim ustanovama, realizacija planirane adaptacije i opremanja prostora vrtića