Accessibility icon

Uređenje u Gradu Rovinju-Rovigno

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD ROVINJ-ROVIGNO 

Na području Grada Rovinja otpad se skuplja i odvozi organizirano, pod uvjetima i na način propisan Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 2/18 i 3/19).

Tko je obvezan koristiti usluge?
Obveznici korištenja komunalne usluge skupljanja i davanja otpada na području Grada Rovinja su sve pravne i fizičke osobe vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, stanari najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Grada Rovinja.
Ti su korisnici obvezni koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz otpada isporučitelja komunalne usluge, Komunalnog servisa d.o.o. Korisnik usluge sakupljanja i odvoza otpada dužan je obavijestiti isporučitelja komunalne usluge za održavanje čistoće o početku potrebe i o prestanku potrebe pružanja usluge odvoza otpada.
Isporučitelj komunalne usluge vrši sakupljanje i odvoz otpada prema terminskom planu odvoza otpada po ulicama i danima.

Što je to komunalni otpad?
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Svi korisnici usluge dužni su komunalni otpad odlagati u tipske kontejnere, kante ili plastične vreće na način da se s istima može što lakše rukovati prilikom utovara.

UPUTA O POSTUPANJU S MIJEŠANIM KOMUNALNIM OTPADOM

Korisnik usluge dužan je:

 1. Koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge,
 2. Omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje nije na javnoj površini
 3. Postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 4. Odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika sukladno važećim propisima ,
 5. Zajedno sa ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno važećim propisima.

U spremnik  za komunalni otpad može se odlagati samo miješani komunalni otpad. Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren. Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku. Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz spremnika. U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: korisni otpad koji se može reciklirati, električni i elektronički otpad, glomazni, metalni, građevinski otpad, opasni otpad (npr.fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori i drugi), tekući i polutekući otpad, žar, vrući pepeo, životinjske leševe te sve ostale posebne kategorije otpada, sukladno propisima koji uređuju postupanje s otpadom.

Što je zabranjeno činiti sa kućnim otpadom?
Zabranjeno je na javnim površinama kao i na odlagalištu otpada ostavljati otvorene i oštećene vreće za otpad. Prostor oko kontejnera i kanti za otpad treba biti uvijek čist i uredno održavan od strane korisnika usluge. Kontejnere na javnim površinama održava isporučitelj komunalne usluge. Svi vlasnici kontejnera i kanti dužni su iste držati u ispravnom i čistom stanju. Korisnici usluge dužni su kante za otpad i kontejnere najmanje jednom mjesečno oprati, a oštećene posude i kontejnere popraviti ili zamijeniti u roku od 7 dana.
Zabranjeno je svako rasipanje ili bacanje otpada pored kanti i vreća za otpad.

LOKACIJA I RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Reciklažno dvorište Gripoli nalazi se na lokaciji Gripoli, Cesta za Rovinjsko Selo 2/c.

Radno vrijeme:
Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom, od 07.00 do 14.00 sati,
Srijedom od 10.00 – 17.00 sati
Subotom od 08.00 do 13.00 sati, praznikom i nedjeljom zatvoreno.

UPUTE KORISNICIMA O NAČINU KORIŠTENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

 • Prilikom ulaska u reciklažno dvorište uz predočenje osobne iskaznice korisnik je dužan javiti se ovlaštenom radniku i postupati u skladu sa dobivenim uputama,
 • Selektivno dovezen otkad odložiti u određene prostore/spremnike/kontejnere označene prema vrsti otpada koja se odlaže,
 • Izmiješanu vrstu otpada korisnik je dužan po uputama i pod nadzorom ovlaštenog radnika razvrstati prije odlaganja u odgovarajući prostor/spremnik/kontejner,
 • U slučaju da korisnik ne postupi po uputama ovlaštenog radnika ili ako ovlašteni radnik prilikom kontrole uoči da je odložen otpad ne razvrstan, korisniku će biti naplaćena usluga razvrstavanja istog
 • Tijekom boravka u reciklažnom dvorištu korisniku je zabranjen ulaz u druge radne prostorije, skladišta, radione, vozila i ostalo,
 • Nakon predaje otpada, korisnik je dužan udaljiti se iz reciklažnog dvorišta
 • Korištenje reciklažnog dvorišta bez naknade osigurava se za korisnike iz kategorije „Fizičke osobe – kućanstvo“

PLAN PREUZIMANJA GLOMAZNOG OTPADA U OKVIRU JAVNE USLUGE

Odvojeno prikupljanje glomaznog (krupnog) otpada provodi se putem reciklažnog dvorišta Gripoli na adresi: Cesta za Rovinjsko Selo 2/c i putem povremenih akcija preuzimanja glomaznog otpada u skladu sa Planom odvoza glomaznog otpada te na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.
Davatelj javne usluge u okviru javne usluge, jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge iz kategorije kućanstva na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade, u najvećoj količini od 2 m3.
Korisnik usluge iz kategorije kućanstvo može glomazni otpad i samostalno dovesti u reciklažno dvorište i besplatno predati količinu od 2 m3 glomaznog otpada.
Također, za preuzimanje glomaznog otpada korisnik se može osobno obratiti Upravi KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/A na šalter informacija, od ponedjeljka do petka u radno vrijeme od 09.00 do 11.00 sati, na broj telefona 052-815-757, mob: 098-435-890 ili putem elektroničke pošte na e-adresu: reciklazno.dvoriste@rovinj.hr.
Preuzimanje glomaznog otpada u starogradskoj jezgri obavlja se ponedjeljkom i petkom, a u perifernom području Grada Rovinja-Rovigno utorkom i petkom.

UPUTA O POSTUPANJU S RECIKLABILNIM KOMUNALNIM OTPADOM

Odvojeno sakupljeni otpad ne miješati sa komunalnim ili drugim vrstama otpada jer se tako smanjuju mogućnosti recikliranja.

PAPIR – Plavi spremnik

Papir se izrađuje od mreža tankih vlakana iz biljaka, najviše od drveća, ali ga je moguće izraditi i od             slame ili šećerne trske.
            U plavi spremnik odlaže se:

 • novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, letci, bilježnice, papirnata i kartonska ambalaža, pisma, kuverte, papir za printanje, knjige bez uveza.

            U plavi spremnik ne odlaže se:

 • metalizirani i plastificirani papir, indigo papir, pelene, fotografije, foto papir, tetrapak, zauljeni i prljavi papir, mokri i zamašćeni papir i karton, ostaci od tapeta.

            Zašto reciklirati papir?
List papira moguće je reciklirati četiri do šest puta prije nego što se potpuno ne raspadne. U odnosu na             običnu proizvodnju papira, recikliranje smanjuje zagađenje vode za 35% i zagađenje zraka za 74%.             Recikliranjem papira čuvamo šume.

STAKLO – Zeleni spremnik sa žutim poklopcem

Staklo je vrijedan ambalažni materijal i njegova je primjena iznimno rasprostranjena u industriji hrane             i pića. Preporuča se birati staklenu ambalažu jer je potpuno nepropusna i tako ne utječe na svježinu             proizvoda koji se u njoj nalazi, prirodna je i nezapaljiva, ne otapa se u vodi, a istovremeno je otporna na koroziju.

Kako reciklirati staklo?

 • staklenu ambalažu isprati vodom kako se ne bi stvorili neugodni mirisi, odstraniti metalne poklopce i čepove, papirnata ambalaža ne mora se skidati.

            U spremnik ne odlaže se:

 • prozorsko i automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, porculanski i keramički predmeti, žarulje, bolničko i laboratorijsko staklo, ogledala, lusteri i razbijeno staklo.

Zašto reciklirati staklo?
Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet će se energija potrebna žarulji (60 W) da svijetli 4 sata,             računalu da radi 30 minuta, a televizoru da radi 20 minuta. Upotrebom tone starog stakla uštedjet će             se 700 kg pijeska, 200 kg kalcita i 200 kg sode te čak 30 tona nafte.
Staklena ambalaža od pića veća od 0,2 litre sa oznakom povratne naknade može se predati u trgovinu             uz dobivanje povratne naknade u iznosu od  0,5 kn po boci.

PLASTIKA/METAL – Žuti spremnik

Plastika je materijal koji se dobiva od nafte. Danas se upotrebljava u gotovo svim gospodarskim             granama, pogotovo kao sirovina za proizvodnju ambalažnih i drugih proizvoda koji se svakodnevno             koriste.
Metali se proizvode od rudača koje spadaju u neobnovljive izvore energije. U kućanstvima čelik i             aluminij čine najveći dio metalnog otpada.
Kako reciklirati plastiku/metal:
Plastiku isprati vodom, odstraniti čepove i naljepnice, spljoštiti i posložiti.
Metalne konzerve i limenke od pića isprati i poklopac ostaviti unutra.

U žuti spremnik odlaže se:

 • upotrebljena tetra pak ambalaža za mlijeko, sokove…
 • polietilenske vrećice, vrećice za slatkiše i grickalice, folije, filmovi, mjehurasta ambalaža, boce od jestivog ulja,  sredstva za čišćenje i pranje, ambalaža za  kozmetiku i sredstva za osobnu higijenu, ambalaža lijekova, čaše i posude od jogurta, stiropor, plastični tanjuri i pribor za jelo, konzerve od hrane, limenke, metalni poklopci i čepovi, aluminijska folija.

U žuti spremnik ne odlaže se:

 • plastična ambalaža i limenke sa ostacima boja, lakova i motornih ulja, plastična ambalaža i limenke s ostacima od kemikalija, limenke i boce od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, limenke i boce pod tlakom, plastične igračke, tegle za cvijeće, plastika koja sadrži baterije, plastični vrtni namještaj, plastične ležaljke, stolove i stolice, plastične kutije i pokrovi, metalne cijevi, alat, žice.

Zašto reciklirati plastiku/metal?
Plastična ambalaža i limenke od pića veće od 0,2 litre s oznakom povratne naknade mogu se predati u
trgovinu uz dobivanje  povratne naknade u iznosu od 0,5 kn po boci, odnosno limenci.
Recikliranjem plastike čuvaju se i štite prirodni resursi (naftu i zemni plin) te se recikliranjem štedi
84% energije potrebne za izradu te iste ambalaže iz sirovina.
Aluminij i čelik ne gube svoja karakteristična svojstva bez obzira koliko se puta recikliraju.
Recikliranjem jedne limenke uštedi se energija potrebna za dva sata rada računala, a od 500 recikliranih limenki može se izraditi bicikl.

UPUTA O KOMPOSTIRANJU

Kompostiranje je priroda proces mikrobiološke razgradnje organskog dijela otpada. Čak 30% ukupnog kućnog otpada čini organski otpad. Vrijeme potrebno za prvi kompost je između 6 i 12 mjeseci, nakon čega se dobiveni humus može koristiti za gnojenje vrta, voćnjaka, cvijetnjaka ili     vinograda.
Što kompostirati:

 • ljuske od jaja, kore od voća i povrća, listove salate, ljuske od krumpira, lišće, suho granje, uvelo i otpalo cvijeće, otpalo voće, ostatke od povrća, piljevinu, koru od drveta, slamu.

Što ne kompostirati:

 • kuhane, tekuće ostatke hrane, ostatke mesa, kosti i ribe, pepeo, guma, mačji pijesak, lijekove, cigarete, novinski papir i časopise u boji, plastiku, celofan, ulje, mast, baterije, obojeno i lakirano drvo, ostatke boja, mliječne proizvode, prerađevine i slično.

Predlažemo korisnicima da recikliraju-kompostiraju svoj organski otpad na sljedeći način:

 1. Izabrati mjesto – idealno mjesto za kompost je suho i sjenovito bez jakog utjecaja oborina,
 2. Dodavanje sastojaka – na dno staviti usitnjeno granje (do 15 cm), pa sloj lišća, sloj biootpada (do 20 cm), a između slojeva malo vrtne zemlje ili komposta i tako do vrha,
 3. Dodavanje vode – dodati potrebnu količinu vode i hrpu prekriti jutenom vrećom ili drugom tkaninom,
 4. Promiješati – povremeno preokretanje materijala u kompostu radi prozračivanja i ubrzavanja procesa kompostiranja,
 5. Kompost je zreo nakon 6 do 12 mjeseci nakon što je postao poput zemlje rastresit, smeđe boje te ima miris zemlje.

PREUZIMANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ZAHTJEV KORISNIKA USLUGE

Na zahtjev korisnika usluge, davatelj javne usluge će uz naknadu, preuzeti miješani komunalni otpad iznad količine koja je ugovorena. Također, uz naknadu, davatelj javne usluge će preuzeti i glomazni otpad iznad količine od 2 m3 u jednoj kalendarskoj godini.
Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge:
1. Osobno u Upravu KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/A na šalter informacija od ponedjeljka  do petka u radno vrijeme od 09.00 do 11.00 sati,
2. Pozivom na broj telefona 052-815-757, mob: 098-435-890
3. Putem elektroničke pošte na e-adresu: komunalniservis@rovinj.hr