Accessibility icon

Uređenje u Gradu Rovinju-Rovigno

Na području Grada Rovinja otpad se skuplja i odvozi organizirano, pod uvjetima i na način propisan Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 2/18).

Tko je obvezan koristiti naše usluge?
Obveznici korištenja komunalne usluge skupljanja i davanja otpada na području Grada Rovinja su sve pravne i fizičke osobe vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, stanari najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Grada Rovinja. Ti su korisnici obvezni koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz otpada isporučitelja komunalne usluge, Komunalnog servisa d.o.o. Korisnik usluge sakupljanja i odvoza otpada dužan je obavijestiti isporučitelja komunalne usluge za održavanje čistoće o početku potrebe i o prestanku potrebe pružanja usluge odvoza otpada. Isporučitelj komunalne usluge vrši sakupljanje i odvoz otpada prema terminskom planu odvoza otpada po ulicama i danima.

Što je to komunalni otpad?
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Svi korisnici usluge dužni su komunalni otpad odlagati u tipske kontejnere, kante ili plastične vreće na način da se s istima može što lakše rukovati prilikom utovara. Korisnici usluge, te vlasnici plovnih objekata koji se bave prijevozom putnika i turista, dužni su nabaviti potreban broj kontejnera i kanti za otpad o svom trošku, održavati ih u urednom i ispravnom stanju. Ukoliko se komunalni otpad odlaže u plastične vrećice, iste se smiju se odlagati isključivo na javno-prometnoj površini u blizini kante za otpad (ukoliko je ista puna) ili uz sam ulaz u obiteljsku kuću odnosno ulaz u stambenu zgradu od 6,00 do 8,00 sati svakog dana.

Što je zabranjeno činiti sa kućnim otpadom?
Zabranjeno je na javnim površinama kao i na odlagalištu otpada ostavljati otvorene i oštećene vreće za otpad. Prostor oko kontejnera i kanti za otpad treba biti uvijek čist i uredno održavan od strane korisnika usluge. Kontejnere na javnim površinama održava isporučitelj komunalne usluge. Svi vlasnici kontejnera i kanti dužni su iste držati u ispravnom i čistom stanju. Korisnici usluge dužni su kante za otpad i kontejnere najmanje jednom mjesečno oprati, a oštećene posude i kontejnere popraviti ili zamijeniti u roku od 7 dana.
Zabranjeno je svako rasipanje ili bacanje otpada pored kanti i vreća za otpad.

Kako nam možete pomoći u očuvanju vašeg i našeg okoliša?
Korisnici usluge dužni su odvojeno odlagati sljedeći otpad:
građevinski otpad, električni i elektronički otpad, staklenu ambalažu, PET ambalažu (plastična ambalaža), MET ambalažu (metalna ambalaža) i papir, glomazni metalni i nemetalni otpad, akumulatore, otpadna motorna i jestiva ulja, fluorescentne cijevi, zeleni otpad, zauljene krpe i filtere. Taj otpad je zabranjeno stavljanje u kante i kontejnere namijenjene za odlaganje komunalnog otpada.

Glomazni otpad vlasnici daju na zbrinjavanje Komunalnom servisu uz prethodnu najavu na telefon 815-757 i upis u knjigu odvoza prema terminskom planu. Korisnik usluge glomazni otpad odlaže na mjesto i u vrijeme koje mu odredi davaoc usluge ili sam dovozi na lokaciju koju mu isti odredi. Zabranjuje se prebiranje glomaznog otpada pripremljenog za odvoz kao i istresanje i krađa ambalaže i otpada iz kontejnera. Papir i karton na području Grada Rovinja u centru grada sakuplja se tijekom cijele godine utorkom, četvrtkom i subotom, a ostali dijelovi grada utorkom i petkom. Rovinjsko Selo i okolne Općine četvrtkom.
Građani mogu putem Komunalnog servisa Rovinj dobiti posude za sakupljanje zelenog otpada i od istoga raditi kompost za vlastite potrebe.
Privremeni prijem glomaznog otpada na Gripolama od 07-14 radnim danom, subotom od 07-12.