Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 13-2013 - 24.12.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Rovinj-Rovigno
  • Druge izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013.godinu

 • 12-2013 - 20.12.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i projekcija za 2015. i 2016. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Program rada gradonačelnika i gradske uprava Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Istarske županije
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. do 2012.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Proračuna grada Rovinja-Rovigno

 • 11-2013 - 22.11.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre
  • Odluka o komunalnoj naknadi
  • Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o odbijanju davanja na korištenje javne površine
  • Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Rovinja-Rovigno u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 • 10-2013 - 25.10.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvješće o izvršenju proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2013.g.
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Turnina u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  • Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima i osnovice za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja, te nabave opreme komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Grad Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2012./2013.. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2013/2014. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2012./2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2013./2014. godinu
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnije ponude
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa prometnice unutar gospodarske zone Gripoli-Spine’
  • Tabularna isprava

 • 9-2013 - 24.09.2013
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o dopuni Odluke o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013.godinu

 • 8-2013 - 06.09.2013
  • Gradsko vijeće
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013.g.
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o osnivanju Trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. – Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l
  • Rješenje o imenovanju o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2013.godine

 • 7-2013 - 26.07.2013
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o izmjeni Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima i uvjetima gradnje poljoprivredno-gospodarskih građevina
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno, za razdoblje nakon provedenih lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno pa do kraja 2013.godine
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja za 2012.g.
  • Odluka o odabiru osobe koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja
  • Zaključak u svezi prekoračenja dopuštenih granica buke
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2012.g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini s.r.l.Rovinj za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj za 2012.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
  • Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Ispravak

 • 6-2013 - 05.07.2013
  • Gradsko vijeće
  • Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i stručnoj praksi

 • 5-2013 - 19.06.2013
  • Gradsko vijeće – Consiglio municipale
  • Izvješće o radu Mandatnog povjerenstva
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru zamjenice predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Program potpore poljoprivredi grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2015.godine

 • 4-2013 - 17.04.2013
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja turističke zone Monte Mulini
  • Zaključak o donaciji za unapređenje plivačkog i vaterpolo sporta u Rovinju
  • Akti gradonačelnika
  • Odluka o utvrđivanju cijena usluga koje Javna vatrogasna postrojba Rovinj – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno – pruža pravnim i fizičkim osobama
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2013.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013. godinu

 • 3-2013 - 22.03.2013
  • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja južne luke Sveta Katarina
  • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2007-2012

 • 2-2013 - 01.03.2013
  • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
  • Program rada Gradskog vijeća za 2013.g.
  • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i predstavnicima nezavisnih lista za redovito financiranje djelatnosti u 2013.g.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  • Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa – LAG
  • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja prometnica na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
  • Zaključak o prihvaćanju donacije
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje VII-XII/2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i ređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

 • 1-2013 - 26.02.2013
  • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
  • Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno kao javni naručitelj u 2013.g.
  • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2013.g