Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 11-2016 - 21.12.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske prave Grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
  • Odluka o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
  • Odluka o sufinanciranju izgradnje ŽCGO “Kaštijun”
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj Delibera di modifiche alla
  • Odluka o komunalnom redu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
  • Rješenje o razrješenju potpredsjednice Odbora za sport
  • Rješenje o razrješenju člana Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju člana Odbora za sport
  • Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za sport
  • Zaključak o iznimnom prihvaćanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja plaćanja zakupnine prilikom produženja ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o kupnji nekretnine
  • Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevinske čestice bez provedbe javnog natječaja
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja kulturno umjetničkog amaterizma
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2017.godinu

   


 • 10-2016 - 25.11.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10027/2 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2015./2016. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2016./2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2015./2016.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2016./2017.
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za socijalnu skrb

 • 9-2016 - 21.11.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o kriterijima i uvjetima za dodjelu jednokratne pomoći za stručno usavršavanje djelatnika gradske uprave
  • Pravilnik o službenim putovanjima
  • Prve izmjene pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne i opće poslove

 • 8-2016 - 26.10.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj–lipanj 2016. godine
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016.g.
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2016. godinu
  • Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno od 2016. do 2017. godine
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja nerazvrstane ceste u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete u Rovinjskom Selu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Centener u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9680/8 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9681/7 k.o. Rovinj)
  • Odluka o o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava 20 kV kabel TS Škver – TS Hotel Park (buduća) – TS ACI Marina (buduća) – K.S. (u 20 kV kabelu TS Nautički centar – TS Monte Mulini), 3. skupine
  • Odluka o prihvaćanju investicije TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa vezanih za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV ROVINJ u predjelu Cuvi u Rovinju-Rovigno između Grada Rovinja-Rovigno, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula i Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 8410/6 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 9425/3 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (zgr.č. 89/11 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak kojim se prima na znanje Informacija iz Općinskog državnog odvjetništva Pula-Pola
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
  • Akti gradonačelnika
  • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje isprava
  • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje akata i isprava
  • Rješenje o imenovanju voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Planu nabave robe, radova i usluga za 2016.godinu
  • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno

 • 7-2016 - 29.07.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske prave za 2016.godinu
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivačkim pravima i obavezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
  • Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Tabularna isprava u korist Ernestine Bernazza Pizzaballa iz Italije, Torino, Pietro Mascagni 2/C
  • Tabularna ispava u korist trgovačkog društva Maistra d.d., Obala V.Nazora 6, Rovinj
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016.godine
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.,
  • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2015. godinu
  • Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2015.g
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
  • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2016.g.

 • 6-2016 - 21.07.2016
  • Akti Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Ispravak
  • Akti Gradonačelnika
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, gospodarstvo i europske fondove
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 • 5-2016 - 15.06.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Odluka o pristupanju “Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji“
  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2016-2017. godine
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Stanka Pauletića u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2016. do 2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o rješavanju imovinsko pravnih odnosa vezano za izgradnju novog hotela Park
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Akti Komunalnog servisa
  • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno

 • 4-2016 - 25.05.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis” Rovinj-Rovigno
  • Akti Gradskonačelnika
  • Pravilnik o održavanju elektroničkih sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva “ISTARSKI VODOVOD“ d.o.o. Buzet
  • Obavezne upute za izradu pravilnika o upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić i jaslice „Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovigno i Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovigno
  • Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Rovinj-Rovigno u 2016.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2016.godinu
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2016.godini
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

 • 3-2016 - 04.05.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu nasipavanja javnih putova na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ceste za Monsenu u Rovinju-Rovigno, k.č. 10009/1, 10013/3 k.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi
  • Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – prvo čitanje
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2015. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o provođenju dvojezičnosti na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2016. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Akti Gradonačelnika
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ”IVS – Istarski vodozaštitni sustav” d.o.o. Buzet
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Komunalni servis” d.o.o. Rovinj
  • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa unaprjeđenja života osoba starije životne dobi
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2016.godinu
  • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 • 2-2016 - 02.03.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o primanju na znanje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Rubini” d.o.o. Rovinj
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Naz
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana «Bernardo Benussi»
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila»
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2016.g.
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.godinu
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgova društva „Rubini” d.o.o.
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovn prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Akt Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Ispravak
  • Akt Vijeća albanske nacionalne manjine
  • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne zajednice

 • 1-2016 - 22.02.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizacija radnih mjesta gradske uprave
  • Plan prijama u službu za 2016. god.

 • 1a-2016 - 22.02.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na javnim, zelenim i parkirališnim površinama i infrastrukturi
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na lučkoj infrastrukturi