Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 12-2017 - 20.12.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate poreza Istarskoj županiji – Regione Istriana
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno i s tim u vezi IV. Izmjena  i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o javnim površinama
  • Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o naknadi za korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja
  • Odluka o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za mandatno razdoblje 2017.- 2021.
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje od 2018. do 2020. godine
  • Odluka o pokretanju postupka promjene Statuta Grada Rovinja-Rovigno i pristupanju raspravi
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prohvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2018. godine
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova uprave – direktore trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor člana uprave trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju Suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja radi izgradnje prometnice unutar gospodarske zone Gripole – II faza s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Bajić Goranki iz Rovinja, Omladinska 18 i dr. na nekretnini u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 8543/30 K.o. Rovinj)
  • Zaključak za otkup zgrade Doma kulture i okolnog zemljišta u Rovinjskom Selu na adresi Trg Matka Laginje 2

  Akti Gradonačelnika  

  • Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za socijalnu skrb

   


 • 11-2017 - 29.11.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda ulice G. Giorgeri u naselju Centener u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o uključivanju Grada Rovinja-Rovigno u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – POS
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno – Giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2016./2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno – Giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2017./2018.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2016./2017. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno  za pedagošku  godinu 2017./2018.

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o imenovanju stručnjaka zaštite na radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 10-2017 - 18.10.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2017.g.
  • Odluka o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
  • Odluka o uvjetima i načinu sufinaciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o mirovanju mandata vijećnika Klaudia Poropata
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2016.godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
  • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 2476/8 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10125/10 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9691/8, k.č.9691/9 i k.č.9710/7 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10158 k.o.Rovinj u 79/97 dijela)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8453/23 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10125/10 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Gradonačelnika 

  • Prve izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2017.godinu

   


 • 9-2017 - 20.09.2017
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva
  • Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Pravilnik o prvim dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Izmjena Pravilnika o kriterijima i uvjetima za dodjelu jednokratne pomoći za stručno usavršavanje djelatnika gradske uprave
  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2017.godinu

 • 8-2017 - 18.08.2017

   

  • Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2017.godinu

 • 7-2017 - 26.07.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima
  • Odluka o gradskim porezima
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
  • Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu poslova Ureda i pravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2016.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2016.g.
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila» Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor» Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana ‘’Bernardo Benussi’’ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia „Neven” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2017.godine
  • Promet imovine
  • Promet imovine
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu

 • 6-2017 - 12.07.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
  • Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno

 • 5-2017 - 20.06.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva
  • Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, te utvrđivanje predsjedatelja sjednice do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja – Rovigno

 • 4-2017 - 12.06.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o posebnom ispitu za vozače autotaksi vozila
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
  • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u gradu Rovinju-Rovigno
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju ovlaštenja za potpisivanje Elvisu Prencu

 • 3-2017 - 21.03.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju trećih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno s odredbama za provođenje
  • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o.
  • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g.
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 1 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 2 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 3 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja na području Grada Rovinja–Rovigno,
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za drugo polugodište 2016. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o nalazu Državne revizije o radu vijećnika Bruna Poropata
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne prometne površine – nerazvrstane ceste i parkirališta u zoni Saline u Rovinju-Rovigno, s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izdavanju upozorenja, novčane kazne i obaveznog prekršajnog naloga te vođenja središnje evidencije prekršaja
  • Pravilnik o službenoj odjeći, iskaznici i oznaci komunalnog redara
  • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2017. godini
  • Odluka o kriterijima, mjerilima I načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2017. godini
  • Druge izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda gradskog vijeća i gradonačelnika

 • 2-2017 - 08.02.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2017.godinu

 • 1-2017 - 04.01.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan prijama u službu za 2017. god.