Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 10-2011 - 27.12.2011
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.g.

 • 9-2011 - 16.12.2011
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2011.g.
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
  • Odluka o privremenom financiranju poslova funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna Grada Rovinja-Rovigno u prvom tromjesečju 2012.g.
  • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Rovinja-Rovigno,
  • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno,
  • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Davanje Suglasnost na prethodnu nagodbu radi sklapanje konačne nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije gradskog groblja, parkirališta i popratne infrastrukture,
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor članova nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
  • Tabularna izjava
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta.
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o gospodarstvu grada Rovinja- Rovigno u 2010.g. s posebnim osvrtom na glavne gospodarske subjekte
  • Akti Gradonačelnika
  • Druga izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacijama Proračuna grada Rovinja-Rovigno
  • Komunalni servis
  • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne odvodnje

 • 8-2011 - 25.11.2011
  • Odluka o dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
  • Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Rovinj-Rovigno
  • Odluka o komunalnim djelatnostima koji se mogu obavljati na temelju koncesije na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanske osnovne škole „Bernardo Benussi“
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića i jaslice «Neven» za pedagošku 2010./2011. godinu.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2011/2012. godinu Dječjeg vrtića i jaslice “Neven”
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2010./2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ za pedagošku 2011/2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno.

 • 7-2011 - 21.10.2011
  • Odluka o otpisu potraživanja
  • Druge izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje

 • 6-2011 - 10.10.2011
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Rovinja- Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju realizacije II faze „Poduzetničko inkubatora“
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
  • Zaključak o otkupu zemljišta
  • Odluka o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“
  • Odluka o ustrojavanju Cataloga informacija Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije „Grad Rovinj- Rovigno – prijatelj djece“
  • Komunalni servis – Servizio comunale Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

 • 5-2011 - 11.07.2011
  • Odluka o donošenju UPU turističke zone Valalta
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2010.g.
  • Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010.g.
  • Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2010.g.
  • Zaključak o otkupu nekretnine

 • 4-2011 - 20.06.2011
  • Odluka o prodaji udjela Trgovačkog društva „Cesta“ d.o.o. Pula
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2011.g
  • Zaključak o prihvaćanju Programa realizacije II faze „Poduzetničkog inkubatora“, teksta Javnog natječaja za izbor investitora i teksta Ugovora o ortaštvu
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2010. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i Program aktivnosti «Valbruna sport» d.o.o. za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2010. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o analizi turističkog prometa grada Rovinja-Rovigno u 2010.g.
  • Rješenje o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja radi izbora investitora
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslice „Neven“ Rovinj- Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o prihvaćanju teksta „Sporazuma gradonačelnika“ (Covenant of Majors) u okviru Programa „Inteligentna energija u Europi“ (Projekt City SEC)

 • 3a-2011 - 02.06.2011
  • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2011.godinu

 • 3-2011 - 09.05.2011
  • Godišnji obračun proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
  • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja naselja Salteria
  • Program rada Gradskog vijeća za 2011.g.
  • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2011.godini
  • Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
  • Odluka o potrebnim agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
  • Odluka o pristupanju Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
  • Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
  • Povelja o nenasilju
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za period srpanj – prosinac 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della citta’ di Rovinj-Rovigno za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenje programa rada Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Plan poslovanja Rubini d.o.o. za 2011.g.
  • Zaključak o početku postupka odabira investitora za izgradnju II faze Poduzetničkog inkubatora
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i program rada Javne vatrogasne postrojbe za 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2010
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2011.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provođenju programa rada na suzbijanju zlouporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja u 2010.g.
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della Citta’ di Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Jurja Dobrile
  • Zaključak o otkupu nekretnina
  • Zaključak o otkupu nekretnina
  • Zaključak o otkupu nekretnina
  • Odluka o davanju suglasnosti na potpisani Sporazum
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta
  • Akti Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika

 • 2b-2011 - 23.04.2011
  • Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

 • 2a-2011 - 01.04.2011
  • Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.godinu

 • 2-2011 - 23.03.2011
  • Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Odluka o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2011.g.
  • Odluka o prodaji udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula
  • Rješenje o imenovanju Komisije za prodaju udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula
  • Program prodaje udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula
  • Zaključak o prihvaćanju Poziva za javno prikupljanje ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula i nacrta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela Trgovačkog društva „Cesta“ d.o.o. Pula
  • Odluka o utvrđivanju mreže osnovnih škola grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2010.g.
  • Tabularna isprava
  • Odluka o brisanju javnog dobra
  • Akti Gradonačelnika
  • Izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacija Proračuna grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno

 • 1-2011 - 25.02.2011
  • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta TOŠ-SEI “Bernardo Benussi”
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području