Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 11-2014 - 19.12.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno
  • Prve izmjene i dopune posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradivaGrada Rovinja-Rovigno koji je sastavni dio pravilnika o zaštiti i obradi popisaarhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno
  • Poseban popis gradiva Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja–Rovigno za 2014.godinu

 • 10-2014 - 18.12.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Treće izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Druge izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2014.g.
  • Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna grada Rovinja-Rovigno u prvom tromjesečju 2015.g.
  • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spine’
  • Odluka o dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojim se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste dijela Ulice S.Radića od Ulice S.Pauletića do Ul. Prve istarske brigade
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma u postupku izvlaštenja za potrebe izgradnje južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oboriskom odvodnjom
  • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju komunalne infrastrukture (Pristupna cesta za hotel Park /os 260/)
  • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za rekonstrukciju komunalne infrastrukture (Pristupna cesta za hotel Monte Mulini /os 120/)
  • Zaključak o otkupu građevinskog zemljišta
  • Tabularna isprava
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno

 • 9-2014 - 15.10.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Druge izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2014.g.
  • Odluka o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o nerazvrstanim cestama
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o povjeravanju obavljanja poslova iz nadležnosti Istarske županije na Grad Rovinj-Rovigno (naknada za troškove ogrjeva)
  • Zaključak o prihvaćanju i objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Akt Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i opće poslove
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu – pročišćeni tekst

 • 8-2014 - 15.10.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretnina grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja dijela Ulice S.Radića i dijela Ulice L. Adamovića s pratećim objektima odvodnje oborinskih voda
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2013./2014.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2014./2015.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za pedagošku 2013./2014.godinu Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ za pedagošku 2014./2015.godinu
  • Akti Gradonačelnika
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga” d.o.o. Buzet
  • Rješenje o prijedlogu za imenovanje predsjednika Skupštine trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Rovinju-Rovigno

 • 7-2014 - 01.08.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU turističke zone Valalta
  • Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2013. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2013.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave zarazdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju finacijskog izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2013.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o ostvarenim rezultatima u turističkoj sezoni 2013.g.
  • Tabularna isprava
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
   Akti Gradonačelnika
  • Zaključak o podnošenju inicijative i o prijedlogu sazivanja Skupštine trgovačkog društva „Komunalni servis“ d.o.o.
  • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za urbanu estetiku
   Akti Mjesnog odbora Rovinjsko selo
  • Pravila Mjesnog odbora Rovinjsko selo
  • Pravilnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko selo

 • 6-2014 - 27.06.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju DPU-a turističke zone Monte Mulini
  • Odluka o dopuni djelatnosti Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o.
  • Odluka o drugoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o osnivanju i imenovanju članica/članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, u svrhu izgradnje kanalizacije fekalnih voda po projektu Rekonstrukcije obalnog kolektora dionice Valdibora-Škver, rekonstrukcija crpne stanice Kino i crpne stanice Škver, te izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove ulice
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2013.
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga za zaključenje Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
  • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
  • Akti gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ovlaštenih zastupnika Grada Rovinja-Rovigno u Skupštinu trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o.
  • Rovigno Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
  • Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu.

 • 4-2014 - 28.03.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja južne luke Sveta Katarina u Rovinju-Rovigno
  • Statutarna Odluka o osnivanju Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje vodovodne mreže dijela ul. Vijenca braće Lorenzetto
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja prometnica na području Grada Rovinja-Rovigno za godinu 2014.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Tabularna isprava
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2013. g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada Valbruna sport d.o.o. za 2014.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno, grada Rovinja-Rovigno za 2012. i 2013. g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2014.godinu
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2014.godini
  • Odluka o izmjenama i dopunama statuta dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 • 3-2014 - 06.03.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana Uređenja gospodarske zone Gripoli-Spine’
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2014.godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • “Mirna” – zaključak
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja -Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju donacije
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Akti Gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno

 • 5-2014 - 06.03.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Zaključak za zaključenje sudske nagodbe
  • Tabularna isprava
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijskog izvješća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
  • Plan prijma u službu za 2014.godinu

 • 2a-2014 - 14.02.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Akt Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Ispravak

 • 2-2014 - 11.02.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak u postupku predstečajne nagodbe Mirne d.d.  – Poslovni sistem za ulov i preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2014.g.
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2014.godinu
  • Zaključak kojim se utvrđuje Plan nabave, roba i radova i usluga za 2014.g.

 • 1-2014 - 24.01.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
  • Pravilnik o lokacijama na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu i plažama za pse.