Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 11-2012 - 10.12.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2013.godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013.g.
  • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Jurja Dobrile
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta TOŠ „Bernardo Benussi“
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o gospodarstvu grada Rovinja-Rovigno u 2011.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Zaključak o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
  • Ostali akti
  • Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika

 • 10-2012 - 20.11.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Program mladih grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Ostali akti
  • Statut Vijeća srpske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno

 • 9-2012 - 13.11.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske prave za 2012.g.
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” od 1995.-2011.godine
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2011./2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2011./2012. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2011./2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2012./2013. godinu

 • 8-2012 - 10.10.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
  • Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva za priznavanjem prava vlasništva
  • Akti Gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
  • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojb
  • Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju voditeljica Dječjeg gradskog vijeća
  • Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 • 7-2012 - 31.08.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja Salteria u Rovinju-Rovigno

 • 6-2012 - 27.07.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o dodjeli plakete Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje I-VI/2012.
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva RUBINI d.o.o. za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Javne vatrogasne postrojbe za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite za Grad Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Jurja Dobrile
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta TOŠ „Bernardo Benussi“
  • Akti Gradonačelnik
  • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu

 • 5-2012 - 14.06.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog i izvanrednog održavanja za jednogodišnje razdoblje
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.1
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.2
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.3
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija VlačićIlirik“ za 2011.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Trgovačkog društva „Valbruna sport“ d.o.o. za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provođenju programa rada na suzbijanju zlouporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o ostvarenim rezultatima u turističkoj sezoni 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o provođenju dvojezičnosti na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača na natječaju za prodaju građevinskog zemljištva
  • Tabularna isprava
  • Rješenje o imenovanju Zapovjedništva CZ
  • Rješenje o imenovanju Stožera
  • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Rubini
  • Akti Gradonačelnika
  • Izjava o politici energetske učinkovitosti i zaštita okoliša Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2012.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2012. godinu

 • 4-2012 - 20.04.2012
  • Gradsko vijeće
  • Program rada Gradskog vijeća za 2012. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011. g.
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2011.g.,
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno,
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2012. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe za 2011.g.
  • Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2012.g
  • Zaključak o prihvaćanju plana i Programa aktivnosti Trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o. – s.r.l. Rovinj – Rovigno za 2012. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja za 2011.
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

 • 3-2012 - 25.03.2012
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o prihvaćanju dodatka investiciji u 2012. godini,
  • Odluka o projekciji prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2022. g.
  • Odluka o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini,
  • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2012.godini

   


 • 2-2012 - 23.02.2012
  • Gradsko vijeće
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu
  • Program rada Gradonačelnika za 2012. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Rovinju-Rovigno za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno kao javni naručitelj u 2012. godini

 • 1-2012 - 17.02.2012
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite grada Rovinja-Rovigno,
  • Zaključak o primanju na znanje Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno za 2011.g.
  • Akti gradonačelnika
  • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno