Accessibility icon
21.07.2021

Projekt uređenja partera Trga maršala Tita i okolnih trgova

Projekt uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova

Za zonu zahvata ovog Projekta izrađena je konzervatorska podloga potvrđena 2012. od nadležnog Konzervatorskog odjela, izrađene po Ovlaštenoj arhitektici mr.sc. Jadranki Drempetić dipl.ing.arh.
Za širu zonu Južne luke sv. Katarina donesen je 2014. godine DPU Južna luka sv. Katarina u Rovinju, a u čijem obuhvatu se nalazi i obuhvat ovog Projekta.
Na osnovu konzervatorske podloge izrađen je Program urbanističko-arhitektonskog Natječaja za uređenje Trga m. Tita i okolnih trgova.
Idejno rješenje dobiveno je putem urbanističko-arhitektonskog natječaja. Natječaj je objavio Grad Rovinj-Rovigno, provoditelj je Društvo arhitekata Istre.  Natječaj se provodio od 03. listopada 2016. – 20. prosinca 2016., te je Ocjenjivački sud završio s radom 25. siječnja 2017. Prvonagrađeni rad je rad Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. s projektnom suradnjom Ivane Krmpotić, mag.ing.arh., Željko Pavlović, dipl.ing.arh. i Davor Pavlović, dipl.ing.arh.
Po provedenom pregovaračkom postupku javne nabave dana 22. ožujka 2018. zaključen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za uređenje Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju-Rovignu.

Do sada je prema Ugovoru odrađeno idejno urbanističko rješenje za ishođenje posebnih uvjeta. U ovom trenutku očekuju se posebni uvjeti javnopravnih tijela te se dokumentacija priprema za elaborat za lokacijsku dozvolu.

POVRŠINA OBUHVATA ZAHVATA: 13.535 m2

 1. Idejni projekt

Uključuje i dopunu i usklađenje idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja natječajnog rada s uputama Ocjenjivačkog suda, vizualizacije, te ishođenje posebnih uvjeta od nadležnih javnopravnih tijela;

 1. Arhitektonski projekt: urbanizam, arhitektura, dizajn opreme i hortikultura
 2. Građevinski projekt: projekt instalacija vodovoda, fekalne i oborinske odvodnje
 3. Elektrotehnički projekt: projekt VN, NN, TK, JR, KABTV, WAN GRADA
 4. Strojarski projekt: projekt plinske instalacije
 1. Glavni projekt

Uključuje ishođenje potvrda javnopravnih tijela na glavni projekt;

 1. Arhitektonski projekt:
  1.1 Arhitektonsko-urbanistički projekt
  1.2 Projekt uređenja zelenih površina i instalacija sustava zalijevanja;
 2. Građevinski projekti:
 3. Elektrotehnički projekti:
 4. Strojarski projekt: projekt plinske instalacije
 5. Elaborat zaštite od požara
 6. Elaborat zaštite na radu (prema potrebi)
 1. Izvedbeni projekt s troškovnicima
 1. Arhitektonski projekt
 2. Građevinski projekti:
 3. Elektrotehnički projekti:
 4. Strojarski projekt: projekt plinske instalacije
 1. FAZE I ROKOVI

Rokovi za izvršenje usluge

FAZA A.:

 1. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za ishođenje posebnih uvjeta 30 dana od dana potpisa Ugovora,
 2. Ishođenje posebnih uvjeta sukladno zakonskim propisima,
 3. Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole 60 dana od dana ishođenja svih posebnih uvjeta,

FAZA B.:

 1. Glavni projekt za ishođenje potvrda glavnog projekta 60 dana od dana ishođenja lokacijske dozvole,
 2. Ishođenje potvrda glavnog projekta sukladno zakonskim propisima

FAZA C.:

 1. Izvedbeni projekt i troškovnici 60 dana od dana ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

Cilj projekta teži ka revitalizaciji i obnovi povijesnog, invarijatnog arhitektonskog fonda, uz stalno i povremeno obnavljanje metodama, tehnikama i tehnologijama suvremene zaštite.
Potrebno je omogućiti prepoznavanje, obnovu i rekonstrukciju svih povijesnih slojeva i parternog dizajna (popločenja), s poštivanjem svih izvornih niveleta.
Zadržava se postojan kontinuitet svih tradicionalnih prometnih tokova, uz neophodnu recentnu separaciju prometnih autoriteta i karaktera (pješak, dostava, nužan kolni promet interventnih vozila i dr.).
Uz obalu potencira se uzdužna, a preko trgova središnja, cirkularna komunikacijska prohodnost. U svim elementima i prostorno – parternim zonama omogućeno je spontano kretanje uz prateće bivanje i primjerene sadržajne atrakcije.
Razlike prostora (1. Titov trg i 2. Trg G. Pignatona- kanal) evidentne su po izvornom topografskom fenomenu (1. predgrad – 2. morski tjesnac). Pristup oblikovanju trgova manifestira se unutar diskretne reinterpretacije njihovih posebnosti i neophodnih infrastrukturnih intervencija.
Javni prostor, otežana komunikacija i pristup ulazima posebno su ugroženi u zonama ispred kuća. Montažne improvizirane prigradnje nadstrešnica i plastičnih šatora potrebno je eliminirati u cijelom uličnom nizu, osloboditi pločnik uz pročelja, a nove natkrivene (zasjenjene) terase ugostiteljskih sadržaja oblikovat će se i zonirati po principu:

 • ortogonalnog rasporeda istovjetnih modularnih suncobrana (jednostavno i uobičajeno) ili bolje
 • fiksno postavljenog niza, unikatno oblikovanih nosača i pokrova od laganih tendi. Rješenjem se eliminiraju improvizacije, identificira cjeloviti dizajn i uvodi red podređen komunalnoj kontroli.

Postiže se otkrivanje slobodnih fasadnih oplošja, ambijentalni identitet nosi postojeća i slobodna arhitektonska scena.
Ostvaruje se pretpostavka za novi i pravilniji zoning javnih površina, za prostorno prihvatljiv novi scenarij lokacija i događanja.
Iako je raspon i raspored adekvatnih sadržaja i u središtu Rovinja uvjetovan vlasničkom strukturom i podređen individualnim ambicijama, opći i zajednički interes nosi ideju revitalizacije i postaje relevantni korektiv uređenja prizemnih prostora i funkcionalnih prenamjena, primjerice sadržajno-oblikovna transformacija Kompasove poslovnice, („lođa“) u retro Cafe Communalle.
Cilj je omogućiti i ostvariti kreativno oblikovanje alternativnih prijedloga novog sloja arhitektonske strukture.
Nova moguća transformacija očekuje se i na lokaciji današnje zgrade Lučke kapetanije. Postojeća zgrada i njen introvertni, administrativni sadržaj nalazi se u fokusu atraktivnog javnog života gradske turističke zone.

Uređenje trga vizualizacija

Fotogalerija