Accessibility icon
23.02.2021

Komunalnom Servisu dodjeljena EU sredstva za nabavku dva specijalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u ožujku 2020. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova, s ciljem povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, te doprinosu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, sukladno zakonskoj regulativi o gospodarenju otpadom RH.

U sklopu navedenog, Komunalnom servisu, Rovinj, kao prijavitelju, odobreno je sufinanciranje projekta u iznosu od 1.479.999,99 kn , dok ukupna vrijednost projekta  iznosi 1.796.500,00 kn. Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci od dana donošenje Odluke o financiranju za projektni prijedlog „Povećanje kapaciteta Komunalnog servisa  d.o.o. nabavkom 2 nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada“.

Komunalni servis će provedbom ovog projekta nabaviti dva specijalna komunalna vozila u svrhu povećanja udjela prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu na području grada Rovinja-Rovigna, te općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj, slijedećih karakteristika:

  1. jedno komunalno vozilo, zapremnine spremnika od 8 m3, za odvojeno prikupljanje biootpada iz kuhinja i kantina od gospodarskih subjekata koji u sklopu svoje djelatnosti pružaju usluge pripreme i posluživanja hrane, u svrhu ispunjenja Cilja 1.3 „Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada“, putem Mjere 1.3.2 „ Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljenog biootpada“, sukladno Planu gospodarenja otpadom RH 2017. -2022.g.

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada od hrane, zajedno doprinosimo smanjenju količine miješanog komunalnog otpada, proizvodnji korisnog komposta i električne energije, razvijamo zdrave ekološke navike, te smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš!“

 

  1. drugo komunalno vozilo, ukupne zapremnine 3-komornog spremnika od 12m3 , za istovremeno odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastične ambalaže te otpadne staklene ambalaže, u svrhu ispunjenja Cilja 1.2.“Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada“ (prvenstveno papir, karton, staklo, metal, plastiku, biootpad i dr.), putem Mjere 1.2.1. „Nabava opreme, vozila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila“, sukladno Planu gospodarenja otpadom RH 2017-2022.g.

Projekt će se provoditi na području grada Rovinja-Rovigno i tri udružene općine: Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

Provedba projekta doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojenog sakupljanja otpada, te posljedično i kroz smanjenje miješanog komunalnog otpada, odnosno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.

Nabavkom dva nova specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada unaprijedit će se sustav odvojeno prikupljenog otpada putem spremnika na javnim površinama, a naročito putem individualiziranih spremnika, po modelu „ od vrata do vrata“ čime se korisnicima  omogućuje aktivno uključivanje u procese selektiranja u kućanstvu i gospodarstvu te time osvješćuje važnost očuvanja okoliša za zajednicu.

Tako odvojeno prikupljen otpad se daljnjim postupkom oporabe i recikliranja koristi kao vrijedna sirovina i time se zatvara kružni tok u gospodarenju otpadom, što indirektno utječe na smanjenje zagađenja vode, tla i zraka, emisije CO2 te doprinosi znatnoj uštedi energije.

Udio odvojeno prikupljenog otpada na području grada Rovinj-Rovigno za 2020.g. iznosi 40%, što nije dovoljno za ostvarenje zadanog Cilja sukladno Planu gospodarenja otpadom RH, te će se provedbom ovog projekta ostvariti pozitivan efekt i rezultat u povećanju količine odvojeno prikupljenog otpada, podizanju razine kvalitete usluge prikupljanja odvojeno komunalnog otpada te podizanju razine svijesti građana o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području grada Rovinja-Rovigno i područnih općina.