Accessibility icon
14.08.2020

Komunalni servis uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina

Slijedom obveze odvojenog prikupljanja otpada, radi poticanja visokokvalitetnog recikliranja korisnih sirovina, čime bi se doprinijelo smanjenju količine miješanog komunalnog otpada te kako bi se izbjeglo plaćanje kazne propisane jedinicama lokalne samouprave koje imaju obvezu do 2022 godine smanjiti na 50% količinu proizvedenog miješanog komunalnog otpada u odnosu na 2015 g. Komunalni servis će, počevši od 14. kolovoza 2020.g. uvesti novu mjeru odvojenog sakupljanja  biootpada iz kuhinja i kantina.

 

Naime, tijekom trajanja turističke sezone, pružanjem usluga smještaja i ugostiteljskih usluga, pripreme i posluživanja hrane proizvodi se velika količina miješanog komunalnog otpada te je praćenjem situacije na terenu od strane Komunalnog servisa utvrđen veći udio posebne kategorije otpada, tj. biootpada iz kuhinja i kantina u spremnicima za miješani komunalni otpad. Stoga se mole vlasnici ugostiteljskih objekata i restorana koji se bave pripremom i posluživanjem hrane da zatraže u Komunalnom servisu dostavu spremnika za biootpad, zapremnine 120 l, bez naknade.

Učestalost odvoza odvojenog prikupljanja biootpada iz kuhinja i kantina biti će minimalno jednom tjedno, odnosno prema potrebi, a prema mogućnostima Komunalnog servisa i češće, dok će cijena odvojeno prikupljenog biootpada biti ista kao i cijena miješanog komunalnog otpada obračunatog na masu (kg) predanog otpada.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu navodi da se u svijetu čak jedna trećina proizvedene hrane baci. Na razini Europske unije otpad od hrane čini čak 53% ukupno odbačenog otpada. Takvi podatci ne ukazuju isključivo na problem zaštite okoliša već otvaraju pitanja socijalne i ekonomske održivosti.

Istraživanje Europske unije o količini otpada od hrane za 2012¹ godinu navodi da su restorani i uslužni sektor koji priprema i poslužuje hranu generirali 11milijuna tona otpada hrane na nivou Europske unije odnosno 21 kg otpada godišnje po osobi.