Accessibility icon
10.03.2021

Grad Rovinj-Rovigno donio akcijski plan za ravnopravnost žena i muškaraca

U posljednje je vrijeme pitanje ravnopravnost žena i muškaraca sve češća tema u javnom prostoru. Ta bi činjenica mogla stvoriti privid kako se naše društvo osvijestilo po tom pitanju, no u svakodnevnoj je praksi slika itekako drugačija te smo nažalost i dalje svjedoci primjera diskriminacije i neprovođenja zakonskih propisa kojima je to pitanje regulirano.

Kako bi u svojoj sredini osiguralo bolju implementaciju ravnopravnosti u praksi, sastavljen je prijedlog Akcijskog plana ravnopravnosti žena i muškaraca Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2021. do 2023. godine kojim se obvezuje provoditi obveze propisane Europskom poveljom za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini čiji je naš Grad potpisnik.

Plan se do 19. ožujka nalazi na javnom savjetovanju, stoga ovim putem koristimo priliku da još jednom pozovemo sve zainteresirane građane i subjekte da se svojim prijedlozima priključe ovoj inicijativi koja će označiti bitan preokret u primjeni mjera protiv rodne diskriminacije.

Na definiranju Akcijskog plana radila je opsežna radna skupina u kojoj su sudjelovali gradski vijećnici, gradonačelnik i njegovi zamjenici, ravnatelji svih gradskih, županijskih i znanstvenih ustanova, zdravstvenih službi, odnosno predstavnici svih onih subjekata koji mogu utjecati na javne politike i implementirati njezine odluke.

 

 

Područja djelovanja

Glavne su smjernice plana učvršćivanje politike i aktivnosti protiv rodno utemeljenog nasilja, rješavanje neravnopravnosti na radnom mjestu i kod postupka zapošljavanja, zatim jačanje pristupačnosti potrebne skrbi za djecu, te promicanje jednakog pristupa žena i muškaraca, djevojčica i dječaka u obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Protiv rodno utemeljenog nasilja u naredne se dvije godine planira djelovati kroz edukaciju mladih u školama vezano za ravnopravnost spolova, poštovanja različitosti i prevencije nasilja, zatim kroz štampanje informativnih letaka u kojima je opisan protokol što učiniti u slučaju nasilja i kome se obratiti za pomoć. Naime, jedan je od ključnih problema upravo nedostatak dostupnih informacija oko mogućih koraka koje je moguće poduzeti u slučajevima nasilja. U sklopu Akcijskog plana planira se također osigurati dostupnost psihološkog tretmana djeci traumatiziranoj nasiljem u obitelji.

Poražavajući podaci

Diskriminacija se nažalost javlja i na radnome mjestu, pa se tako u posljednjem izvješću Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova napominje kako se zaprimljene pritužbe najčešće odnose upravo na područje socijalne sigurnosti i skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i ostvarivanje radnih prava, čineći značajan udio od 46,1% te porast u odnosu na prethodnu godinu.

Žene čine i većinu nezaposlenog stanovništva (55%), te većinu u potplaćenim sektorima, većinu kao žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, većinu podzastupljenih na visokim pozicijama poslovnog odlučivanja.

Žene također nemaju jednake mogućnosti za napredovanje te imaju 12,7% niže plaće i 21,5% niže mirovine, dok životna dob i majčinstvo i nadalje ostaju glavni izazovi rodne diskriminacije žena na tržištu rada.

Pomoć zaposlenim roditeljima

Iako nema nadležnost da utječe direktno na odabir poslodavca Grad Rovinju-Rovigno namjerava pružati pomoć roditeljima koji rade time što će uvesti dulje radno vrijeme u vrtićima, te organizirati vrtiće u popodnevnoj smjeni, a osim toga će obilježiti posebna mjesta za parkiranje roditelja sa bebama/kolicima za djecu te omogućiti onima koji rade u popodnevnoj smjeni ili dvokratno da i ljeti/ navečer/popodne parkiraju po povlaštenoj mjesečnoj karti.

Nadalje, u sklopu promicanja jednakog pristupa žena i muškaraca, djevojčica i dječaka u obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju planirano je provođenje kampanje u suradnji s osnovnim i srednjim školama kojima se motivira izbor netradicionalnih zanimanja i uklanjanju stereotipno podijeljene uloge žena i muškaraca, zatim uspostavljanje suradnje sa školama i vrtićima u organizaciji radionica za borbu protiv stereotipa te organizacija tečajeva osposobljavanja za rizične skupine koje se žele uključiti u tržište rada.

Stereotipno shvaćanje uloge žena

U području skrbi za djecu glavni je preduvjet borba protiv rodnog stereotipa po kojem je briga o djetetu uglavnom dužnost i odgovornost žena.

Naime, dok Hrvatska bilježi porast broja muških korisnika u odnosu na žene, on je što još uvijek preblag što potvrđuje i činjenica kako muškarci u našoj Republici najmanje koriste rodiljne i roditeljske potpore na razini EU.

Stoga Akcijski plan predviđa osiguravanje dovoljnog broja mjesta u vrtićima, organizaciju radionica u vrtićima i školama koje će promicati važnost sudjelovanja oba roditelja u odgoju emotivno bezbrižnog i stabilnog djeteta te edukacije, predavanja, radionice s ciljem osvještavanja štetnosti nasilja u obitelji za rast i razvoj djeteta.

Nužnost primjene postojećih prava

Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova temeljne su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te također predstavljaju temeljno pravo te osnovnu vrijednost svake demokracije.

U svojoj povelji europsko vijeće uviđa kako je preduvjet za ostvarenje tog prava njegovo prepoznavanje u pravnom smislu, ali i njegova uspješna primjena na sva područja života: politički, gospodarski, društveni i kulturni.

U našem je društvu nažalost sveprisutna rodna neuravnoteženost te se žene i dalje često nalaze na marginama kada je riječ o zastupljenosti i afirmaciji u javnom i političkom životu. Položaj žena u pojedinim sektorima ostaje nepovoljan a spolna diskriminacija je i dalje velika bez obzira na pomake koji su učinjeni posljednjih godina koji napreduju presporim tempom te se nedovoljno primjenjuju u praksi.

Promjena kreće od lokalnih sredina

Iako se predviđene aktivnosti odnose na područje nadležnosti Jedinice lokalne samouprave, jedan je od ciljeva da svojim primjerom Grad Rovinj-Rovigno potakne i ostale privatne i javne subjekte na primjenjivanje istih.

Lokalna i regionalna tijela kao upravna tijela najbliža građanima najprikladnije su razine za suzbijanje daljnjeg postojanja neravnopravnosti i njezina širenja, kao i za promicanje istinski ravnopravnog društva. Ona u okviru svoje nadležnosti i suradnje s čitavim nizom lokalnih dionika mogu poduzimati konkretne korake u prilog ravnopravnosti žena i muškaraca.

Ključno je stvoriti čvrsto institucionalno okruženje kako bi osigurali kontinuirane pomake ka podizanju svijesti prema pitanjima koji se tiču ravnopravnog položaja pripadnika oba spola. Okruženje koje će biti usmjereno na uspostavljanje sinergije te postavljanje uvjeta za radikalni pomak u mentalitetu i percepciji prema ženskoj i muškoj ulozi.