Accessibility icon
22.08.2017

Anketa o stambenim potrebama u Gradu Rovinju-Rovigno

Grad Rovinj-Rovigno usmjerava svoje aktivnosti prema realizaciji projekata društveno poticajne stanogradnje (POS) kako bi na taj način građanima Grada Rovinja-Rovigno bila omogućena cijena kvadrata stana ekonomski povoljnija od trenutnih tržišnih cijena, a sve sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/03 i 26/15).

Cilj ove ankete je ispitivanje zainteresiranosti građana za rješavanje stambenog pitanja nakon čije će se evaluacije utvrditi daljnje aktivnosti uključenja u program POS-a.

Podaci prikupljeni anketom koristiti će se isključivo u svrhu utvrđivanja potreba za društveno poticajnom stanogradnjom na području Grada Rovinja-Rovigno.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Svi zainteresirani građani mogu anketni upitnik ispuniti online. „Anketni upitnik o stambenim potrebama u Gradu Rovinju-Rovigno“, odnosno preuzeti ga na linku anketa ili osobno u Gradskoj upravi Grada Rovinja-Rovigno od 08,00 do 15,00 sati (u Upravnom odjelu za upravljanje imovinom te u pisarnici).

Rok za predaju ispunjene ankete je 01. rujna 2017. godine. Prijava se podnosi online ili u pismenom obliku na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, sa naznakom: „Anketni upitnik o stambenim potrebama“.

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 805-264 i 805-209.

Korisne informacije – web stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja