14.06.2016

Zapisnik sa 5/16. sjednice Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno