Accessibility icon
06.03.2012

Zapisnik sa 2. sjednice Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“

Z A P I S N I K

sa 2. sjednice Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“, održane dana 6. ožujka 2012. godine u prostorijama Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti br. 2, s početkom u 10,00 sati.

PRISUTNI: Marino Budicin, Edita Sošić Blažević, Sandra Orbanić, Susanna Godena, Gianfranca Šuran, Suzana Poropat Božac, Marin Mihovilović, Gianni Rocco i Matilda Zanini.
ODSUTNI:  Giovanni Sponza
PRISUSTVUJE:  Dean Cvitić
Zapisničar:  Elda Črnac

Sjednicom predsjedava Marino Budicin – zamjenik gradonačelnika i član Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“ koji otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

D n e v n i    r e d

Plan aktivnosti akcije „Grad Rovinj – Rovigno – prijatelj djece“ za 2012. godinu;
Informacija  o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća;
Razno.

Nakon što je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen prelazi se na raspravu po pojedinim točkama.

Ad-1.

Na temelju predloženog Plana i programa aktivnosti za provođenje Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“ za 2012. godinu, provedena je rasprava te su doneseni slijedeći zaključci o izmjenama i dopunama:
zajedničke aktivnosti ustanova i Saveza sportova (Popolana i obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana) treba voditi kod Saveza sportova kao organizatora, a kod škola i vrtića trebaju navesti da sudjeluju u tim aktivnostima;
u program DV „Neven“ uvrstiti konferenciju „Rastimo zajedno“ za mjesec listopad;
kod TDV „Naridola“ dodati za ožujak manifestaciju „Godine nisu važne“;
kod OŠ V.Nazora treba brisati „Od malena zrna do kruha crna“ (Dani kruha) i dodati Osnovnoj školi Jurja Dobrile za mjesec listopad;
kod Pučkog otvorenog učilišta ispraviti vrijeme održavanja lutkarske predstave „Tri praščića“ i „Matovilka“ koja će biti u 10 mjesecu, a ne u ožujku;
kod OŠ J. Dobrile ispraviti vrijeme održavanja Sportskog dana škole za lipanj;
u program za lipanj uvrstiti održavanje radionice kako se gradi jedna mala brodica;
Savez sportova zajedno sa udrugom „Kuća o batani“ organizirati će u rujnu mjesecu edukativnu radionicu u sklopu manifestacije „Od punte do punte“.

Ad-2.

Edita Sošić Blažević upoznala je prisutne o prisustvovanju Susretu Dječjih gradskih vijeća Hrvatske koji se održao 12. studenog 2011. godine u Prelogu, čiji je cilj bio razmjena iskustava i dobre prakse u radu Dječjih vijeća te nove ideje za poticanje dječjih aktivnosti, a održane su i vrlo zanimljive radionice.

– 2 –

U nastavku sjednice prezentirana je Informacija o Dječjem gradskom vijeću.
Odluku o osnivanju Dječeg gradskog vijeća donosi gradonačelnik.
Izbori za Dječje gradsko vijeće trebali bi se sprovesti u svibnju kako bi se prije kraja školske godine oformilo Dječje gradsko vijeće. Poželjni broj članova je od 5 do 25 u dobi od 9 do 14 godina.
Marino Budicin predložio je da Dječje gradsko vijeće ima 19 članova sastavljenih razmjerno broju djece u svakoj osnovnoj školi.
Predlaže se da kriterije i broj djece definiraju ravnatelji osnovnih škola te da se prijedlog odluke dostavi na idućem Koordinacionom odboru.

Ad-3.

Edita Sošić Blažević upoznala je prisutne sa informacijom Gradskog društva Crveni križ Rovinj o provedenim humanitarnim akcijama solidarnosti 2011. godine na kojima su prikupljena sredstva u iznosu od 11.000,00 kuna, od kojih je 5.000,00 kuna utrošeno za plaćanje toplog obroka za dvoje učenika Osnovne škole Vladimira Nazora koji su slabijeg imovinskog stanja.

Gradsko društvo Crveni križ Rovinj moli ravnatelje OŠ Jurja Dobrile i TOŠ Bernardo Benussi ukoliko imaju sličnih potreba da im se obrate sa zahtjevom za pomoć.

Završeno u 10,50 sati.

Zapisničar:                                      Zamjenik gradonačelnika
Elda Črnac                                       Marino Budicin