Accessibility icon
09.10.2017

Poziv na 4/17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO
                 Predsjednik Gradskog vijeća
         Il Presidente del Consiglio municipale

Klasa-Classe: 023-01/17-01/144
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-1
Rovinj- Rovigno, 06. listopada 2017. godine

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

S A Z I V A M

4/17. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 17. LISTOPADA 2017. GODINE U 09,00 SATI

 u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija zapisnika sa 2/17. i 3/17. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2016. godini,
 3. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu,
 6. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2017.g.,
 7. Informacija o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016. godinu,
 8. Informacija o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016. godinu,
 9. Prijedlog Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj-Rovigno,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno,
 12. Prijedlog Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno,
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“,
 16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima,
 17. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno,
 18. Promet imovine.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valerio Drandić, v.r.