Accessibility icon
11.03.2020

Odluka o mjerama u svrhu sprečavanja širenja epidemije COVID-19

 

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO

             GRADONAČELNIK – IL SINDACO

Klasa: 023-01/20-01/48

Urbroj: 2171-01-02/1-20-2

Rovinj – Rovigno, 11.ožujka 2020.

 

  • USTANOVAMA I JAVNIM PODUZEĆIMA

GRADA ROVINJA-ROVIGNO

  • SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

 

  • UPRAVNIM ODJELIMA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

 

n/p direktora/ravnatelja/pročelnika

 

 

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u  Istri, kao i zaključaka  Stožera civilne zaštite  Grada Rovinja-Rovigno od 11. ožujka 2020. godine, donosim  slijedeću

 

ODLUKU

I.

Prihvaća se Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Zaključci 19. Sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije i zaključci Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno o potrebi provođenja preventivnih mjera obzirom na blizinu granice s Republikom Italijom u kojoj je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u smislu nekontroliranog širenja virusa, velikog broja oboljelih te smrtnih slučajeva.

 

II.

U Gradu Rovinju-Rovigno odgađaju se do 14. travnja 2020. godine sva javna, sportska i kulturna događanja, javni skupovi i dječje priredbe. Privremeno se zatvaraju svi javni objekti i ustanove kojima upravlja Grad Rovinj-Rovigno i to:

  • Pučko otvoreno učilište, Kazalište i kino „Antonio Gandusio“
  • Multimedijalni centar i Dom kulture Grada Rovinja-Rovigno
  • Gradska knjižnica Matije Vlačića Ilirika
  • Muzej grada Rovinja-Rovigno
  • Sportske dvorane i tereni kojima upravlja poduzeće „Valbruna sport“
  • Objekti koje koriste udruge civilnog društva i sportske udruge grada Rovinja-Rovigno za svoje aktivnosti, te
  • Bazen Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ za potrebe Plivačkog i Vaterpolo kluba „Delfin“.

Dvorane  ostaju  otvorene za potrebe škola, odnosno za odvijanje nastave tjelesnog odgoja.

Preporučuje se svim građanima grada Rovinja Rovigno da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja radi očuvanja integriteta medicinskog sustava.

 

III.

Zabrana okupljanja odnosi se na otvoreni i zatvoreni prostor. Slijedom rečenog,  u periodu od 11.03. do 14.04. 2020. neće se izdavati Odobrenja za korištenje javne  gradske površine radi okupljanja, promidžbe ili inih aktivnost,  niti će davatelji gradskih prostora (Pučko otvoreno učilište, Valbruna sport) odobravati ikakve aktivnosti u prostorima kojima upravljaju.

 

IV.

Nalaže se  Komunalnom servisu Rovinj koje upravlja gradskim grobljem Laste da putem OJ Groblje izda preporuku o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji.

 

V.

Vjenčanja u gradskoj vijećnici  u periodu od 11.03. do 14.04. 2020. obavljati će se u najužem krugu (bez svatova) o čemu će Ured gradonačelnika i Gradskog vijeća obavijestiti Matični ured u Rovinju-Rovigno.

 

VI.

Nalaže se Domu za starije  Domenico Pergolis  da ograniči kretanje svim pokretnim korisnicima isključivo na dvorište Doma i pod nadzorom.

 

VII.

Djelatnici gradske uprave, ustanova i poduzeća komunikaciju s građanima moraju svesti na  on-line komunikaciju (elektronička pošta) i komunikaciju putem pošte i telefona, a ukoliko to nije moguće dužni su komunicirati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez rukovanja.

 

VIII.

Radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata  ograničava se maksimalno do 23 sata.

 

IX.

Djelatnici gradske uprave, ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta i provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama  s kojima je u komunikaciji.

 

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se i na mrežnim stranicama Grada Rovinja-Rovigno i na oglasnoj ploči. Ustanove i gradska poduzeća moraju je istaknuti na svojim oglasnim pločama i mrežnim stranicama.

 

 

Načelnik Stožera CZ                                                                          Gradonačelnik

Evilijano Gašpić                                                                                         Marko Paliaga