Accessibility icon
15.12.2017

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno

1. Savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09).
2. Savjetovanje s javnošću provodi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju putem gradske internetske stranice objavom nacrta općeg akta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu odgovorne osobe upravnog tijela: tanja.miseta@rovinj-rovigno.hr
3. Savjetovanje s javnošću traje 30 dana, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja gradskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.