Accessibility icon
19.07.2023

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno