Accessibility icon
10.07.2020

Javni poziv za zakup prostora u poduzetničkom inkubatoru

RUBINI d.o.o. iz Rovinja – Rovigno, Obala Aldo Rismondo 8, OIB: 26716863643, temeljem „Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu u zakup poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora u Rovinju – Rovigno“ od dana 21. travnja 2020.g, u daljnjem tekstu „Pravilnik“, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

 za zakup poslovnog prostora br. 4

u Poduzetničkom inkubatoru Rovinj – Rovigno

 

 I. Pozivaju se svi zainteresirani obrtnici, početnici ili poduzetnici u uhodavanju (do 2 god. poslovanja) s prebivalištem u gradu Rovinju – Rovigno da se prijave na natječaj za dodjelu poslovnog prostora broj 4. u ulici A. Ferri 37a, u viđenom stanju:

 

Prostor   = 28,28 m²

 

 II. Poslovni prostor dodjeljuje se na rok od 4 godine. Korisnik prostora dužan je pokrenuti djelatnost u roku od 60 dana od potpisivanja ugovora sa RUBINI d.o.o., te je dužan ispuniti uvjete ugovora, u protivnom je dužan vratiti prostor oslobođen od osoba i stvari.

 

III. Visina mjesečne zakupnine utvrđuje se sukladno članku 6. Pravilnika. Obzirom na ulogu Poduzetničkog inkubatora, poticanja razvoja malog poduzetništva, visina zakupnine plaća se umanjeno i to u slijedećim postocima :

 

1 godina                    100% (u prvoj godini se zakup ne plaća)

2 godina                      60%

3 godina                      30%

4 godina                        0%  (u četvrtoj godini se plaća ukupan iznos zakupa)

 

IV. Korisnici poslovnih prostora PI Rovinj mogu biti:

 • sve fizičke i pravne osobe (mikro i mali poduzetnici) koje imaju sjedište na području grada Rovinja, koje ne posluju duže od 2 godine od datuma javljanja na Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora PI Rovinj (u daljnjem tekstu: Javni poziv),
 • mikro i mali poduzetnici početnici sa sjedištem na području grada Rovinja – Rovigno, koji su registrirali djelatnost ali nisu otpočeli sa radom (u daljnjem tekstu: Start-up) i koji se obvezuju započeti obavljati djelatnost najkasnije u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora ili osobe koje planiraju registrirati djelatnost i otpočeti sa radom najkasnije u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora

 

V. Pravo na korištenje poslovnog prostora PI Rovinj ima korisnik koji zadovoljava sljedeće uvijete:

 • je dostavio pravilno i potpuno ispunjen Prijavni obrazac (Prilog 1.) i ostalu traženu dokumentaciju sukladno Javnom pozivu,
 • je dostavio pravilno i potpuno ispunjenu Izjavu da nema poslovni prostor u vlasništvu i/ili u zakupu (Prilog 2.),
 • je dostavio pravilno i potpuno ispunjenu Izjavu o broju zaposlenih (Prilog 3.),
 • ima minimalno 1 osobu zaposlenu na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika),
 • obavlja „tihu djelatnost“ u skladu sa uvjetima zaštite okoliša i urbanističkim planovima Grada Rovinja-Rovigno,
 • nema dugovanja prema Gradu Rovinju-Rovigno,
 • nema dugovanja prema Poreznoj Upravi Republike Hrvatske (dozvoljen je najveći dug do 1.000,00 kn),
 • prilaže Poslovni plan koji predviđa pozitivan rezultat poslovanja,
 • djelatnost koju obavlja nema negativnih utjecaja na okoliš,
 • ima jasnu viziju, misiju i ciljeve.

 

Poduzetnici koji nemaju pravo koristiti poslovni prostor PI Rovinj su:

 • poduzetnici koji se bave s tehnologijama koje zagađuju okoliš,
 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje

ostalih poduzetnika u PI Rovinj,

 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled PI Rovinj, te ne posluje u skladu sa

praksom „dobrog gospodarstvenika“

 • poduzetnici koji ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka.

 

VI. Kriteriji bodovanja i ocjenjivanje pristiglih zahtjeva određeni su člankom 4. i 5. Pravilnika.

KRITERIJ BODOVANJA Broj bodova
Korisnik max. broj bodova: 15
Mladi poduzetnik/obrtnik do 40 godina starosti 10
Mladi poduzetnik od 40 ili više godina starosti 8
Vlasnik obrta ili poduzeća je žena (vlasnica 55% ili više udjela u poduzeću) 5
Vrsta poduzetnika max. broj bodova: 10
Mikro i mali poduzetnik/obrtnik početnik – Start-up (registrirao djelatnost ali nije otpočeo sa radom) 10
Mikro i mali poduzetnik/obrtnik koji je započeo s radom ali ne posluju duže od 2 godine od datuma javljanja na Javni poziv 8
Broj zaposlenih osoba max. broj bodova: 5
2 ili više djelatnika zaposlena na neodređeno vrijeme (uključujući i vlasnika) 5
1 djelatnik zaposlen na neodređeno vrijeme (vlasnik) 4
Stupanj obrazovanja vlasnika obrta ili poduzeća max. broj bodova: 7
VSS ili više 7
VŠS 5
SSS ili niže 3

 

Osim gore navedenih kriterija bodovanja, bodovima od 1 do 5, bodovat će se i Poslovni plan, te će sukladno navedenom formirati bodovna lista.

 

Vll. Zainteresirani poduzetnik koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Rovinj obvezan je, u sklopu Javnog poziva, dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

– pravilno i potpuno ispunjen Prijavni obrazac – Prilog 1.,

– izvadak iz sudskog registra trgovačkih društava odnosno obrtnog registra,

– razvrstavanje po NKD-u,

– kopiju osobne iskaznice vlasnika trgovačkog društva odnosno nositelja obrta – ne pohranjuje se, nakon obrade osobnih podataka uništava se,

– potvrdu da nema duga prema Gradu Rovinju-Rovigno, ne stariju od 30 dana,

– potvrdu da nema duga prema Poreznoj upravi RH, ne stariju od 30 dana (dozvoljen dug do 1.000,00 kn),

– popis dugotrajne imovine (posljednje dvije godine uključujući tekuću),

– izjavu da nema poslovni prostor u vlasništvu ili u zakupu (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika) – Prilog 2.,

– kopiju GFI za posljednje dvije godine, kopiju Prijave poreza na dohodak/dobit, rekapitulaciju primitaka i izdataka

– Bon 2/ Sol 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA

– potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima izvrsnosti, inovativnosti ili uspješnosti (ako se ista posjeduje),

– Izjavu o broju zaposlenih – Prilog 3.,

– Poslovni plan.

 

Vlll. Krajnji korisnik (zakupnik) potpisivanjem Ugovora, između ostalog, se obvezuje započeti sa poslovanjem u dodijeljenom mu prostoru u roku od 60 dana, u protivnom će se pokrenuti procedura raskida Ugovora. U slučaju da korisnik iz opravdanih razloga ne može započeti sa poslovanjem unutar predviđenih 60 dana, dužan je o tome obavijestiti RUBINI, koji će obzirom na situaciju donijeti odluku o produženju roka početka poslovanja.

 

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 4. godine s time da se prva godina od dana potpisivanja Ugovora smatra probnom godinom. Nakon isteka probne godine, Korisnik je dužan dostaviti RUBINI dokaz o pokretanju poslovanja o poslovnim rezultatima i zaposlenima, a sve u obliku bilanci, odnosno poslovnih izvještaja.

 

Korisnik nema pravo poslovni prostor dati u podzakup, niti ga koristiti suprotno ugovorenoj namjeni.

Korisnik ne smije bez suglasnosti RUBINI, činiti preinake prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, površina, namjena ili vanjski izgled prostora.

Unutarnje radove korisnik će izvesti na vlastiti trošak uz prethodnu suglasnost RUBINI.

 

Oštećenje prostora koje je prouzročio, korisnik snosi sam. U situaciji da te troškove plati RUBINI, korisnik ih je dužan nadoknaditi na zahtjev RUBINI-a.

Korisnik je solidarno odgovoran za štete nastale u zajedničkim prostorima za koje je zadužen ključem.

Korisnik sam snosi troškove osiguranja svog poslovnog prostora i opreme. Odgovornost za ozljede u poslovnom prostoru i zajedničkim prostorijama zgrade, korisnik snosi sam.

 

lX. Javni poziv ili Obavijesti o objavi Javnog poziva objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno i Udruženja obrtnika, te na službenim mrežnim stranicama RUBINI www.rubini.hr i Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr

 

Javni poziv traje do roka određenog u Javnom pozivu.

 

Dan isticanja natječaja na oglasnoj ploči smatra se danom objave natječaja.

 

XX. Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama u roku od 15 dana od dana objave natječaja neposrednom predajom ili poštom do datuma 22.07. 2020. godine do 13h) na adresu: RUBINI d.o.o., Obala Aldo Rismondo 18, uz napomenu: „NE OTVARAJ NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PODUZETNIČKOM INKUBATORU“.

 

U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene na naznačenoj adresi unutar natječajnog roka ili će poštom biti dostavljene unutar tog roka.

 

Xl. Otvaranje pismenih ponuda održat će se 22.07.2020. godine u 13 i 30 h. Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Zakašnjele ili nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje već će se odmah zapisnički utvrditi njihova nevaljanost i donijeti odluka o njihovu odbacivanju.

 

Xll. Zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom Odluke o najpovoljnijem korisniku, dostavlja se RUBINI d.o.o. radi donošenja konačne Odluke.

 

XIll. Rok za potpisivanje Ugovora je 15 radnih dana od dana donošenja Odluke. Ukoliko krajnji korisnik ne potpiše Ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od prijave i time gubi pravo korištenja poslovnog prostora po donesenoj Odluci, te se postupak dodjele poslovnog prostora (Javni poziv) ponavlja.

 

XIV. RUBINI može poništiti Javni poziv ukoliko se ustanove nepravilnosti koje su mogle utjecati na postupak, odnosno rezultate Javnog poziva.

Odluka RUBINI je konačna.

 

Rovinj-Rovigno, 07.07.2020. g.

 

 

Direktor

Mauricio Božić dipl.ing.građ.