Accessibility icon
16.04.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALNI SERVIS d. o. o., HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene, 2.b skupine -sanacija odlagališta građevinskog otpada Turnina-Rovinj

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 3671/1, k.č.3811/2 i k.č.3816 koje će nastati od k.č.3671/1, k.č.3671/2, k.č.9849/2, k.č.9849/3, k.č.9849/4, k.č.9849/5, k.č.9849/6, k.č.9849/7, k.č.9849/8, k.č. 3811/1, k.č.3811/2, k.č.3811/3, k.č. 3812/1, k.č. 3812/2, k.č.3812/3, k.č.3812/4, k.č.3812/5, k.č. 3815/1, k.č.3815/2, k.č.3815/3, k.č.3815/4, k.č.3815/5, k.č. 3815/6, k.č.3815/6, k.č.3815/7, k.č. 3636/1, k.č.3636/2, k.č.3636/3, k.č.3636/4, k.č. 3816 i k.č.3818 k.o. Rovinj (Rovinj, predio Turnina).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.04.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br.2, III. kat, soba br.26.

3.Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za vrijeme trajanja epidemije Covid-19, a vezano za javne uvide obavljaju putem elektroničke pošte djelatnika, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno.

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, upitom poslanim na mail službenika ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr ili na broj tel. 052/ 805-208, a za uvid treba dostaviti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.