Accessibility icon
05.03.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRACIJANO ŠVIĆ, HR-52210 Rovinj, CARERA 8

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

  • Postojeću zgradu stambeno-poslovne namjene izgrađenu na zgr.č.3269/5 i dijelu k.č.8420/1 k.o. Rovinj u Rovinju, na adresi Trg Ulika br.1.

Švić Gracijano iz Rovinja, Carera br.8 podnio je sukladno članku 157. i 158. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br.153/13, 65/17 i 114/18), zahtjev za utvrđivanje građevne čestice za postojeću građevine na način da buduću građevnu česticu čine u cijelosti zgr.č.3269/5 i dio k.č. 8420/1 k.o. Rovinj, a sve prema prijedlogu oblika i veličine građevne čestice prikazanom na grafičkom prikazu u mjerilu 1:1000 izrađenom po ovl.geodetu Čulina Darko iz Rovinja.

Za predmetnu građevinu je po ovom Upravnom odjelu izdano Rješenje o izvedenom stanju, KLASA: UP/I-361-05/13-01/701 URBROJ: 2171-01-05-02-15-11 od 28. srpnja 2015. godine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ br.86/12, 143/13, 65/17).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.03.2020.g. u 12:15 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba 25/III kat.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.