Accessibility icon
26.02.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ – ROVIGNO, HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

 

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – gradnja prometnih površina s oborinskom odvodnjom i javom rasvjetom

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1025/27, 1043/2, 1047/1, 1048, 1049, 1050/2, 1679/1, 125/2Z i 1061/1 sve k.o. Rovinjsko Selo (Rovinjsko Selo, dio ulice Bilice).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.03.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE,ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.