Accessibility icon
29.01.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ – ROVIGNO, HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru javne i društvene namjene, 2. skupine – uređenje Trga M.Tita i okolinih trgova u Rovinju-Rovigno,

na katastarskim česticama k.č. 9675, dio k.č. 9689/1, dio k.č. 9689/5, dio k.č.9689/7, dio k.č. 9689/26, dio k.č.9689/27, k.č.9689/37, k.č. 9689/47, zgr.č.10, dio zgr.č.1111/1, zgr.č.1181, zgr.č.2588/1, zgr.č. 2588/3, zgr.č.2588/4, zgr.č.3423, zgr.č.3582, zgr.č.3589, zgr.č.3590, zgr.č.3591, zgr.č.3592 i zgr.č.3605 k.o. Rovinj (Rovinj).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.