COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
14.10.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NEVENKA BURIĆ, HR-52210 ROVINJ, ULICA VAL DE LESSO 8

1.Pozivaju se Massimiliano Marić, HR-52210 Rovinj, Trg na Lokvi 2 i Miko Marić, HR-52210 Rovinj, Trg na Lokvi 2, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju postojeće građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na katastarskoj čestici k.č. 2090/7 k.o. Rovinj (Rovinj, val de Lesso 8).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.10.2019.god. u 10:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata grada Rovina-Rovigno, soba 25/III.kat.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.