Accessibility icon
21.07.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

F.M. management d.o.o.

HR-52000 Rovinj, Pusta 5 a

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine – obiteljska stambena građevina

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 9298/4 k.o. Rovinj (Rovinj, ulica R. Schaudina).

2.U uvjetima proglašene pandemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je postupiti prema uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH, te svoj dolazak u prostorije Gradske uprave unaprijed najaviti putem e-maila: senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr ili na br. tel. 052/805-272.

3.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.07.2020 u 8:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika, uz prethodnu najavu.

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Senada Sejfo, dipl.ing.arh.