Accessibility icon
17.06.2021

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADEN MILANOVIĆ, HR-52210 Rovinj, FONTERA 17

IRIGEM d. o. o., HR-52210 Rovinj, Fontera 1

1.Pozivaju se Paliaga Giacomo od Andrea, Rovinj – nepoznata adresa i Paliaga Stefano p.Andrea, Amrica – nepoznata adresa, upisani kao suvlasnici na k.č.9445/1 k.o. Rovinj u z.k.ulošku broj:1889 na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

rekonstrukciju građevine – dogradnja i nadogradnja, te prenamjena u zgradu stambene namjene, 3. skupine – obiteljsku kuću s garažom

na novoformiranoj građevnoj čestici K.Č. 10307 (nastala od k.č.9445/2, zgr.č.2902/1, zgr.č.2902/2 i zgr.č.3072, sve k.o. Rovinj) k.o. Rovinj (Rovinj, Fontera bb).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.06.2021. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, soba 24.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Olga Brana Tesar, dipl.ing.arh.