Accessibility icon
16.07.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DALIBOR FERLIN

HR-52342 Svetvinčenat, FERLINI 97

DEAN FERLIN

HR-52342 Svetvinčenat, FERLINI 97

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine – s tri (3) stambene jedinice

na katastarskoj čestici 8526/4 k.o. Rovinj (Rovinj, Matka Laginje 9).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti uz obaveznu prethodnu najavu na tel: 052/805-269 ili mail: jasmina.orbanic.zufic@rovinj-rovigno.hr dana 27.07.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Rovinj, Trg Matteotti 2, III kat, soba 27.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJENICA ZA IZDAVANJE AKATA

Mr.sc.Jasmina Orbanić Žufić, dipl.ing.građ.