Accessibility icon
24.04.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ELIO PETEH

HR-52210 Rovinj, ULICA PRVE ISTARSKE BRIGADE 18

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine – s dvije (2) stambene jedinice i bazena

na katastarskoj čestici 9090/3 (koja nastaje od dijela k.č.9090/3 k.o. Rovinj) k.o. Rovinj (Rovinj, Ulica Josipa Voltića).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.05.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Rovinj, Trg Matteotti 2, prizemlje. Dodatne informacije možete dobiti putem maila: jasmina.orbanic.zufic@rovinj-rovigno.hr..

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJENICA ZA IZDAVANJE AKATA

Mr.sc.Jasmina Orbanić Žufić, dipl.ing.građ.