Accessibility icon
22.04.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ – ROVIGNO

HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • zahvat u prostoru, 2.b skupine – uređenje geološkog parka Cava di Monfiorenzo-kamenolom Fantazija

na katastarskim česticama k.č.8704/2 (dio), k.č.8704/3, k.č.8704/5 i 9830 (dio) k.o. Rovinj (Rovinj).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.05.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br.2.

3. Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za vrijeme trajanja epidemije Covid-19, a vezano za javne uvide obavljaju putem elektroničke pošte djelatnika, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno

4. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

5. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, upitom poslanim na mail službenika ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr ili na broj tel. 052/ 805-208, a za uvid treba dostaviti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, Građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

6. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Ivana Matijević Horvat, dipl.ing.građ.