COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
02.12.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SEBASTIJAN SUGAR, HR-52210 Rovinj, E.DE AMICISA 20B

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine – jedna stambena jedinica

na katastarskoj čestici 9425/3 (nastala spajanjem k.č. 9425/3, 2904/2 Z, 2904/1 Z k.o. Rovinj) k.o. Rovinj (Rovinj, Fontera 6C).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.12.2019 u 13:00 sati, na lokaciji – Rovinj, Trg Matteotti 2, III kat, soba 27.

  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

3.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.