Accessibility icon
27.02.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KATARINA LJUTIĆ SOVULJ, HR-52210 ROVINJ, LAMANOVA 2A

1.Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č.9194/1 k.o.Rovinj, koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, a kojima osobna dostava nije moguća (osobe čije adrese nisu upisane u zemljišnim knjigama, niti katastru, nepoznatim nasljednicima i osobama nepoznatog boravišta, odnosno sjedišta) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • GRAĐENJE GRAĐEVINE stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br.9195/5 k.o. Rovinj (nastala od k.č.br.9195/5, 9195/22, zgr.č.3917 i zgr.č.3341/5 sve  o. Rovinj (Rovinj, B. Zozettija 16).

U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake 19/34 od ožujka 2017. godine, glavni projektant Paris Aleksandar dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 397 („A.P.-ARH“ d.o.o., Rovinj, Istarska 2, OIB 18347501930) – MAPA 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

(ponedjeljak)  11.03.2019 u 10:00 sati,

 na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba 25/III kat.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.,v.r.