Accessibility icon
15.02.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MAISTRA d. d., HR-52210 Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • GRAĐENJE ZAMJENSKE GRAĐEVINE KOMUNALNO-SERVISNE NAMJENE, 2. skupine – ulaz u AC Polari na postojećoj građevnoj čestici k.č. 8087 k.o. Rovinj (Rovinj).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

01.03.2019.god. u 10:00 sati,

na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba 25/III kat.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.