Accessibility icon
28.02.2020

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Rovinja-Rovigno u 2019. godini

Temeljem članka 11. stavka 3. i 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) podnosi se

 

 

IZVJEŠĆE

O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOME VIJEĆU GRADA ROVINJA-ROVIGNO U 2019. GODINI

 

 

Sredstva za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću isplaćivala su se temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava u 2019. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno 1/19), i to kako slijedi:

 

 

R.br. Naziv stranke Raspoređeno Proračunom za 2019. Isplaćeno u 2019.
1. Istarski demokratski sabor – Dieta democratica istriana (IDS-DDI) 487.068,97 kn 487.068,97 kn
2. Hrvatska demokratska zajednica

(HDZ)

43.103,45 lm 43.103,45 kn
3. Socijaldemokratska partija

(SDP)

172.413,79 kn 172.413,79 kn
4. Živi zid 47.413,79 kn 47.413,79 kn

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik

Dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.

 

Klasa: 023-01/20-01/44

Ur.br.: 2171-01-03/1-20-1

Rovinj-Rovigno, 28. veljače 2020.