Accessibility icon
28.08.2017

INFORMACIJA O UČENIČKIM I STUDENTSKIM NOVČANIM POTPORAMA GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Zahtjev za dodjelu novčane potpore podnosi se na posebnom obrascu, koji je dostupan ispred pisarnice Gradske uprave i na Internet stranici Grada Rovinja-Rovigno, u razdoblju od 1. do 15. listopada tekuće godine na temelju Natječaja. Natječaj se objavljuje u dnevnim glasilima na hrvatskom i talijanskom jeziku, na oglasnoj ploči Grada Rovinja – Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinja- Rovigno.

Za dodjelu novčane potpore Grada Rovinja-Rovigno mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno
 • da se redovno školuju/studiraju izvan mjesta prebivališta roditelja

Popis dokumenata koji se prilažu zahtjevu za dodjelu novčane potpore:

 1. Obvezna dokumentacija:
 • potvrda škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku ili akademsku godinu
 • svjedodžbe srednje škole ili prijepis ocjena fakulteta iz prethodne dvije školske/akademske godine
 • studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku godinu
 • uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Rovinj
 • domovnica

Uz obveznu dokumentaciju, natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i prihodima odnosno posebnim okolnostima.

 1. Dodatna dokumentacija (neobavezna):a) Priznata postignuća:
 • uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju
 • diploma za nastup u ekipi koja se natječe u I Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora
 • diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igramaSudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.b) Prihodi – posebne okolnosti
  U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, zahtjevu se prilaže Izjava o broju članova obitelji i prihodima zajedničkog domaćinstva te uz Izjavu potrebno je priložiti dokumentaciju za svakog člana domaćinstva kako slijedi:
 • potvrda poslodavca o prosjeku plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i potvrda potvrde Porezne uprave o primicima i ostvarenom dohotku za navedeno razdoblje
 • nezaposlene osobe dokazuju svoj status potvrdom nadležne institucije za zapošljavanje
 • potvrde o isplaćenim mirovinama i drugih prihoda od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
 • potvrde o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestarac) za utvrđivanje statusa samohranog roditelja:
 • Izvod iz matice rođenih ili umrlih ili presuda o razvodu brakad) za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja:
 • Izvod iz matice umrlihe) za utvrđivanje posebnih okolnosti:
 • rješenje Centra za socijalnu skrb

Zahtjev uz koji nije priložena dodatna dokumentacija bodovati će se na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
Zahtjev koji sadrži nepotpunu obveznu dokumentaciju neće se razmatrati.
Propisana dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.