Accessibility icon
29.09.2017

Natječaj za dodjelu novčanih potpora za školsku-akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju odredbe članka 6. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno”, br. 6/10 ), Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Rovinja-Rovigno raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novčanih potpora za školsku-akademsku godinu 2017./2018.

 U školskoj/akademskoj godini 2017./2018. Grad Rovinj-Rovigno dodijelit će dvadeset-osam (28) novčanih potpora za studente i šest (6) novčanih potpora za učenike srednjih škola.

 1. Novčana potpora se odobrava za redovno školovanje odnosno za redovan studij.
 2. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Grada Rovinja-Rovigno, koji su državljani Republike Hrvatske, a koji se školuju ili studiraju izvan mjesta prebivališta roditelja.
 3. Zahtjev za novčanu potporu podnosi se na posebnom obrascu koji se nalazi ispred pisarnice Grada Rovinja-Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinja-Rovigno.
 4. Natječaj je otvoren od 1. do 15. listopada 2017. godine.

Zahtjevu za novčanu potporu prilaže se:

A.   Obvezna dokumentacija:

 • potvrda o upisu u srednju školu ili na visoko učilište
 • svjedodžbe ili prijepis ocjena fakulteta za posljednje dvije godine školovanja
 • studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku godinu
 • uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Rovinj
 • domovnica

Uz obveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima ili/i o prihodima odnosno posebnim okolnostima (dodatna dokumentacija)

B.   Dodatna (neobavezna) dokumentacija:b.1.)   priznata postignuća:

 

 •  uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju
 • diploma za nastup u ekipi koja se natječe u prvoj Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora
 • diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.

 b.2.)   prihodi – posebne okolnosti

U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, potrebno je ispuniti Izjavu o članovima domaćinstva te priložiti dokumentaciju za svakog člana domaćinstva kako slijedi:

 • potvrda Porezne uprave o primicima i ostvarenom dohotku i potvrda poslodavca o prosjeku plaće za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
 • potvrda o isplaćenim mirovinama ili drugih prihoda od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
 • potvrda o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara
 • potvrda o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje Rovinj za nezaposlene članove domaćinstva od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
 • za utvrđivanje statusa samohranog roditelja:  Izvod iz matice rođenih/umrlih ili presuda o razvodu braka
 • za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja: Izvod iz matice umrlih
 • za utvrđivanje posebnih okolnosti:  rješenje Centra za socijalnu skrb
 • Ukoliko uz zahtjev nije priložena dodatna dokumentacija, bodovanje će se izvršiti na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
 • Nepravodobne prijave ili prijave sa nepotpunom obveznom dokumentacijom neće se razmatrati. Propisana dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 • Zahtjev s propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu:

Grad Rovinj-Rovigno,

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

Trg Matteotti br. 2, Rovinj-Rovigno,

ili osobno u pisarnicu Gradske uprave.

 • Bodovna lista biti će objavljena na oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinja-Rovigno u roku od 20 dana od dana zaključenja Natječaja.
 • U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan broj bodova, prednost na listi ostvaruje se na osnovi boljeg uspjeha u obrazovanju.
 • U roku od 3 dana od objavljivanja bodovne liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu gradonačelniku Grada Rovinja-Rovigno.
 • Nakon objave bodovne liste odnosno konačne bodovne liste kandidata, korisnik novčane potpore koji nije dostavio podatak o žiro računu na obrascu Zahtjeva za novčanu potporu, dužan je u roku od sedam dana dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, broj žiro računa putem kojeg će se isplaćivati novčana potpora.