Accessibility icon
12.03.2020

Obavijest poslovnim subjektima

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO

             GRADONAČELNIK – IL SINDACO

Klasa: 023-01/20-01/48

Urbroj: 2171-01-02/1-20-6

Rovinj – Rovigno, 12.ožujka 2020.

 

 

 

OBAVIJEST POSLOVNIM SUBJEKTIMA

 

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine, te Odluke načelnika Stožera CZ i Gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno nalaže se svim trgovačkim centrima na području Grada Rovinja-Rovigno da se pridržavaju svih mjera koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, a posebno je važno otvoriti dovoljan broj naplatnih mjesta da se ne stvaraju gužve na kasi-naplati te da se prilikom eventualnog čekanja na red drži međusobna udaljenost od najmanje jednog metra.

Poslovnim subjektima koji ne budu poštivali Naputak prijeti zatvaranje.

 

 

 

Načelnik Stožera CZ                                                                          Gradonačelnik

Evilijano Gašpić                                                                                         Marko Paliaga